Afwijkingen in de kinderbijslagregeling

De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de behandeling van aanvragen voor individuele afwijkingen op de kinderbijslag.

Waarover gaat het?

De Algemene Kinderbijslagwet  en de Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag bepalen de wettelijke voorwaarden om gezinsbijslag te genieten. Er zijn algemene afwijkingen en individuele. De wetgever heeft bepaald dat in sociaal behartigenswaardige gevallen hiervan kan worden afgeweken.

Algemene afwijkingen

Algemene afwijkingen gelden voor categorieën van behartigenswaardige gevallen. Daartoe wordt beslist door de bevoegde Minister na het advies van het Beheerscomité van FAMIFED. Algemene afwijkingen worden rechtstreeks toegepast door de kinderbijslaginstellingen. Voor een overzicht van de algemene afwijkingen: zie de ministeriële omzendbrief nr. 599 van 16 juni 2007.

Individuele afwijkingen

Een sociale reglementering kan geen rekening houden met alle mogelijke praktijkgevallen. De gezinsbijslagregeling, bij uitstek verbonden met de concrete gezinsrealiteit, is daarom redelijk flexibel opgesteld. De wetgever geeft aan dat individuele afwijkingen kunnen worden toegekend indien bepaalde wettelijke voorwaarden niet zijn vervuld. Deze techniek van individuele afwijkingen zorgt ervoor dat een reglementering een instrument blijft op mensenmaat.

Wie beslist?

De beslissingsbevoegdheid behoort tot de bevoegde minister of de gedelegeerde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Onderzoek van de aanvragen tot individuele afwijking

De aanvragen tot individuele afwijking worden door het betrokken gezin, door de kinderbijslaginstellingen of door andere (sociale) instellingen ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie, Cel Kinderbijslag, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 115, 1000 Brussel.

De beoordeling is een discretionaire bevoegdheid, waarbij uitgangspunten worden gehanteerd die met de Beleidscellen van de bevoegde Ministers zijn overeengekomen. Elke concrete situatie wordt individueel getoetst. Daarvoor gebruiken we een specifieke vragenlijst die door het gezin moet worden ingevuld. De beslissingen worden tegelijk bezorgd aan de aanvrager en de kinderbijslaginstelling.

Wettelijke voorwaarden waarvan kan worden afgeweken

a) de Algemene Kinderbijslagwet

b) de wet gewaarborgde gezinsbijslag

  • Verblijfsvoorwaarde van 5 jaar in hoofde van de persoon die het kind ten laste heeft en in hoofde van het kind (art. 2). Download de vragenlijst (art. 2) (.docx)
  • Voor de toekenning van het kraamgeld mag het kind niet geplaatst zijn ten laste van een openbare overheid (art. 10).