Lange statistische reeksen

De FOD Sociale Zekerheid stelt statistieken samen over een aantal sleutelkenmerken van het Belgische sociale beschermingssysteem. De statistieken hebben tot doel een globaal overzicht te bieden van de verschillende onderdelen van de sociale bescherming. Zij maken het bovendien mogelijk om tendensen over lange termijn af te leiden aangezien zij teruggaan tot 1970.

De cijfers hebben betrekking op de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen, waarbij een zekere uniformiteit in de voorstelling van de statistieken van die twee stelsels wordt nagestreefd. Ook de statistieken van de geneeskundige verzorging, het ambtenarenstelsel, de Overzeese Sociale Zekerheid en de sociale bijstand komen aan bod. De voorgestelde dimensies zijn aantallen, barema’s (tariefbedragen), ontvangsten en uitgaven; enkele reeksen bevatten een geografisch detail (bestuurlijk arrondissement).

De cijfers zijn afkomstig van de Openbare instellingen van Sociale Zekerheid, van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie.


Werknemers

Zelfstandigen

Geneeskundige verzorging

Ambtenaren

Sociale bijstand

RSZ-ex-DOSZ

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.

Contact

DG Beleidsondersteuning en -coördinatie

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
Telefoon
02 528 63 00
E-mail
[javascript protected email address]