Doelstellingen voor sociale bescherming

De DG Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid zet zich in om, op het vlak van de sociale bescherming, de Belgische standpunten en de belangen van het Belgische sociale zekerheidssysteem kenbaar te maken, te verdedigen en te promoten bij internationale instellingen (zoals de Verenigde  Naties). Bovendien levert de DG Beleidsondersteuning relevante expertise en valoriseert ze deze kennis ten bate van de betrokken ministers, partners en de publieke opinie. 

Millennium Development Goals

De huidige VN ontwikkelingsagenda is gefocust op de Millennium Development Goals (MDG’s) agenda, die officieel van start ging in 2000, en 8 doelstellingen bevat. De realisatiedatum van de MDG’s is voorzien voor 2015. Omdat een aantal doelstellingen niet gehaald zullen worden en in het kader van de Rio+20 Conferentie aangaande Duurzame Ontwikkeling nieuwe uitdagingen voor alle landen werden aangeduid, werd binnen de Verenigde Naties beslist om tot een nieuw internationaal beleidskader (ter opvolging van de MDG agenda) te komen. 

Social protection for all

Onder impuls van Secretaris Generaal Ban Ki Moon en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, wordt op verschillende platformen voorbereidend werk gedaan voor de opvolger van de MDG’s. Binnen dit kader ijvert de FOD voor de opname van “social protection for all” als feitelijke doelstelling en voor een goede integratie van de rechten van personen met een handicap.

Sociale bescherming is een mensenrecht. Het Belgisch standpunt is gebaseerd op het recht op sociale  bescherming. Dat is gegarandeerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de  Internationale Overeenkomst over Economische, Sociale en Culturele Rechten, Aanbeveling 202 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende minimum bescherming en andere juridische instrumenten.

Conferentie over sociale bescherming in de post-2015 VN agenda

In het kader van het belang dat België geeft aan sociale bescherming in de post-2015 VN  onderhandelingen, organiseerde de FOD Sociale Zekerheid op 27 april 2015, in samenwerking met de  Internationale Arbeidsorganisatie en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse  Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een conferentie over het thema "Sociale Bescherming in de Post-2015 VN Agenda".

Doelstelling

Sociale bescherming is in diverse fora over de post-2015 agenda als een kernprioriteit naar voor  gekomen. Het Rapport van de Open Werkgroep voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen reflecteert dit groeiend belang door een specifiek target "sociale bescherming" op te nemen en er naar te verwijzen bij andere doelstellingen. 

De belangrijkste doelstelling van deze conferentie is om een duidelijke argumentatie te maken van de belangrijke rol die sociale bescherming kan en zou moeten spelen in de post-2015 agenda. Op basis hiervan zal worden besproken hoe sociale bescherming kan worden geïmplementeerd in die agenda.

Links