Handistreaming

Wat is handistreaming?

Het begrip handistreaming is een samentrekking van de begrippen "handicap" en "mainstreaming".

Mainstreaming is een beleidsconcept voor een geïntegreerde aanpak doorheen verschillende beleidsdomeinen. Het concept is wereldwijd gekend dankzij "gender mainstreaming". Handistreaming voert een gelijkaardige geïntegreerde aanpak in voor personen met een handicap.

Handistreaming heeft dus als doel om op een transversale en preventieve manier in alle beleidsdomeinen een dimensie "handicap" te integreren. Op die manier kan worden vermeden dat er een verschillende behandeling bestaat of ontstaat tussen mensen met een handicap en mensen zonder handicap.

Federaal actieplan Handicap

Het Federaal Actieplan Handicap (2021 - 2024) werd op vrijdag 16 juli goedgekeurd door de Ministerraad. In dit actieplan kwamen 145 maatregelen - waaronder 46 'flagship'-maatregelen -  tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen, ondersteund door belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen (zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia).

Het plan is opgebouwd rond de 6 assen van het regeerakkoord. Het wijst op de obstakels waarmee personen met een handicap in België vandaag worden geconfronteerd en die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien. Het plan beschrijft de maatregelen die deze obstakels zullen wegnemen en die we tijdens deze legislatuur invoeren.

De maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Er wordt vanaf nu ook rekening gehouden met het principe van "handistreaming”. Bij elke maatregel en beslissing van de federale regering denkt men actief na over wat het effect daarvan is bij personen met een handicap.

Als minister bevoegd met personen met een handicap zal Karine Lalieux de uitvoering van dit plan coördineren. Ze zal eind 2022 aan de Ministerraad een eerste rapport over de voortgang van de uitvoering van het plan presenteren. In 2024 zal ze een eindrapport indienen.

Documenten: