Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidssystemen

De bepalingen inzake de samenstelling, de werking en de taken van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn vervat in artikelen 71 tot 75 van Verordening nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze verordening, evenals de toepassingsverordening ervan (nr. 987/2009), hebben voornamelijk tot doel de personen die zich binnen de Europese Unie (en binnen de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland) verplaatsen en hun gezinsleden, het behoud van de verworven rechten en voordelen of van de rechten en voordelen in wording op het gebied van de sociale zekerheid te verzekeren.

De Administratieve Commissie is opgericht bij de Europese Commissie en samengesteld uit regeringsvertegenwoordigers (een effectief en een plaatsvervangend lid) van elk van de 32 landen waarop de coördinatieverordeningen van toepassing zijn, namelijk de 28 lidstaten van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt België in dit orgaan. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie staan in voor het secretariaat van de Administratieve Commissie. Het voorzitterschap van de Administratieve Commissie wordt wel waargenomen door de nationale vertegenwoordiger van de lidstaat die tijdens dezelfde periode instaat voor het voorzitterschap van de Raad van de EU.

De Administratieve Commissie heeft volgende opdrachten :

 • alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, die voortvloeien uit de bepalingen van VO 883/2004 en de toepassingsverordening 987/2009, behandelen. Hiervoor keurt de Administratieve Commissie regelmatig besluiten en aanbevelingen goed, richtsnoeren en alle noodzakelijke documenten om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te bevorderen om de door de verordeningen aan de EU burgers toegekende rechten te verzekeren;
 • de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en verder ontwikkelen. De Administratieve Commissie treedt  als bemiddelaar tussen de lidstaten op. Deze rol wordt onderstreept in Artikels 5, §4 en 6, §3 van de toepassingsverordening 987/2009 en ook in de rechtspraak van het Hof van Justitie;
 • de uniforme toepassing van het  Europees recht vergemakkelijken door uitwisseling van ervaringen en goede administratieve praktijken;
 • de toepassing van de nieuwe technologieën bevorderen om het vrije verkeer van personen te vergemakkelijken (bv. modernisatie van de uitwisseling en de informatiestroom tussen de lidstaten via de Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI),
 • alle voorstellen op het gebied van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels aan de Europese Commissie doen teneinde het “acquis communautaire” te verbeteren en te moderniseren;
 • opstellen van de jaarlijkse afrekening tussen organen van de lidstaten.

Structuur van de Administratieve Commissie en haar verschillende subgroepen

Structuur van de Administratieve Commissie en haar verschillende subgroepen

Rol van de belangrijkste subgroepen van de Administratieve Commissie

 • TECHNICAL COMMISSION:   maakt voorschriften over het beheer van de elektronische gegevensverwerkingsdiensten, met name in verband met de beveiliging en het gebruik van de normen.
 • AUDIT BOARD: controleert de methode voor het bepalen en berekenen van de jaarlijkse gemiddelde kosten die door de lidstaten worden ingediend.
 • ADVISORY COMMITTEE: onderzoekt vraagstukken van algemene of principiële aard en problemen bij de toepassing van de communautaire bepalingen inzake de coördinatie van sociale zekerheidssystemen; brengt adviezen uit en doet voorstellen voor eventuele herziening van de verordeningen.
 • CONCILIATION BOARD: verleent bijstand als verschillende lidstaten bepalingen van de verordeningen op uiteenlopende wijze interpreteren.
 • AD HOC GROUPS: worden opgericht om specifieke thema’s te behandelen (bv. posting issues, fraud & error, externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels,...).

En de FOD Sociale Zekerheid

België wordt in de Administratieve Commissie vertegenwoordigd door Marc Morsa en Benjamin Dessy.

In de Technische Commissie zijn Stephanie Moeneclaey en Benoît Magos (SMALS) de afgevaardigden voor België.

In het auditcomité wordt Chris Segaert (RIZIV-INAMI) benoemd als deskundige. Andere Belgische deskundigen zijn aanwezig in verschillende werkgroepen. Momenteel is Bruno De Pauw (RSZ) aangewezen als rapporteur van de werkgroep telewerk.

Nuttige links