BELINCOSOC

 

De FOD Sociale Zekerheid werkt als projectleider of partner mee aan diverse internationale projecten die de samenwerking tussen de Europese lidstaten bevorderen en de sociale zekerheidssystemen in Europese en niet-Europese landen helpen hervormen. Deze projecten worden grotendeels gefinancierd door de Europese Commissie en meestal  uitgevoerd in samenwerking met de O.I.S.Z.. Om deze samenwerking te faciliteren werd  het shared service center BELINCOSOC opgericht.

BELINCOSOC concentreert  zich  op internationale projecten  van  sociale bescherming. BELINCOSOC maakt dan ook deel uit van een internationaal netwerk van partnerorganisaties die internationaal actief zijn op het vlak van sociale bescherming. Daartoe sloot het verschillende Memoranda of Understanding (MoU) af met partnerorganisaties, zoals  het International Training Center van de ILO (International Labour Organization) en de Fondazione Giacomo Brodolini.

In de periode 2010-2016 voerde BELINCOSOC volgende projecten uit:

  • ICENUW:  verbeteren van  samenwerking en coördinatie tussen Europese lidstaten bij de strijd tegen zwartwerk
  • SSCALA:  verbeteren van de coördinatie van sociale zekerheidssystemen op basis van de ervaringen op het terrein met focus op grensarbeid België-Frankrijk-Luxemburg-Duitsland
  • H5NCP: grensoverschrijdende sociale fraude beter bestrijden door middel van het activeren en professionaliseren van het netwerk van nationale contactpunten. Dit project mondde uit in het ‘European Fraud and Error Platform
  • Turkije:  technische assistentie verlenen aan de Turkse sociale inspectie om hen te helpen in hun strijd tegen informeel werk
  • Cyprus:  studie opleveren  met enerzijds een analyse van de Cypriotische sociale inspectie en  zijn juridisch kader en anderzijds met concrete aanbevelingen  voor het verbeteren van de inspectie-activiteiten in Cyprus

Hieronder een kort overzicht van de lopende projecten.
 

EU-CHINA Social Protection Reform Project

Het EU-CHINA Social Protection Reform Project wordt  gefinancierd door de Europese Commissie  en heeft als doel de Chinese Volksrepubliek te helpen  om haar socialezekerheidssysteem te verbeteren en de dekkingsgraad ervan te verbeteren. Dit project wordt, in nauwe samenwerking met de Chinese stakeholders, uitgevoerd door een consortium van zeven Europese landen: België (BELINCOSOC), Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en de Tsjechische Republiek.

Het consortium wordt geleid door het Italiaanse Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Het project startte eind 2014 en duurt  vier jaar.

BELINCOSOC werkt voor de uitvoering van de verschillende projectactiviteiten nauw samen met verschillende openbare instellingen van de sociale zekerheid en andere federale overheidsdiensten. Daartoe werd een ‘EU-CHINA SPRP Belgian Task Force’ opgericht waarbinnen alle relevante informatie gedeeld wordt.

In het kader van dit project organiseerde BELINCOSOC in februari 2015, in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Pensioenen, een erg succesvol seminarie voor een aantal hoge Chinese ambtenaren over overheidspensioenen en  hervormingen daarvan.. Dit tweedaagse seminarie belichtte verschillende aspecten en kon bogen op de bijdragen van zowel Europese als Chinese topexperten. Het  werd bovendien ingeleid en bijgewoond door Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. In september 2016 ontving BELINCOSOC een delegatie experten van het Planbureau van de Chinese Volksrepubliek (NDRC), onder leiding van de Directeur General, Mr Pu Yufei. Hierbij lag de klemtoon op de sociale zekerheid als economische stabilisator en essentiële component in een consumptie-economie.

In het kader van dit project zond BELINCOSOC ook experten uit (onder meer experten van de FOD WASO en de POD Maatschappelijke Integratie) om samen met Chinese deskundigen te werken aan concrete hervormingen (o.m. de ondersteuning van de Chinese pensioenhervorming), deel te nemen aan de organisatie van workshops, en om actief deel te nemen aan conferenties in de Chinese Volksrepubliek.

Contact: Michiel Van Der Heyden - Attaché
Michiel.VanDerHeyden@minsoc.fed.be
 

Opvolging van socialebeschermingsindicatoren voor Marokko

Het  project “Begeleide invoering van de observatie en opvolging van de socialebeschermingsindicatoren” (Accompagner la mise en place de l’observation et le suivi des indicateurs de protection sociale) kadert in een twinningprogramma, gefinancierd door de Europese Commissie. Het project wordt uitgevoerd door BELINCOSOC in samenwerking met Expertise France.

Het project beoogt de overdracht van de kennis van o.m. Belgische sociale zekerheidsinstellingen naar hun Marokkaanse partners. Het gaat  over het verzamelen van gegevens over de sociale bescherming, de ontwikkeling en de opvolging van indicatoren van sociale bescherming, en het implementeren van een monitoringsysteem inzake de sociale bescherming.

In oktober 2015 ontving BELINCOSOC een delegatie Marokkaanse ambtenaren met de bedoeling kennis te delen over  het Belgische systeem van sociale zekerheidsindicatoren en de Europese monitoring van het sociaal beleid. Ook het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd voorgesteld.
Op 12 en 13 december 2016 ontving BELINCOSOC een delegatie Marokkaanse experten.
Er werd kennis uitgewisseld inzake de prognoses van de impact van de bevolkingsevolutie op de sociale zekerheidsuitgaven op middellange termijn, het opzetten van een systeem van gezondheidsindicatoren, en de mogelijkheden van microsimulaties in het kader van ex ante beleidsevaluaties.

In het kader van dit project zond BELINCOSOC experten (onder meer van de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV) uit voor deelname aan workshops in Marokko.

Contact: Koen Vleminckx - Adviseur-generaal
Koen.Vleminckx@minsoc.fed.be
 

SOCIEUX+

BELINCOSOC zal tot en met 2020, in samenwerking met Expertise France en FIIAPP (openbare exploitant van de Spaanse ontwikkelingssamenwerking), SOCIEUX+ onder zijn hoede nemen.  Het hoofdkwartier van SOCIEUX+, bestaande uit een viertal medewerkers, werd bij BELINCOSOC / FOD Sociale Zekerheid geïnstalleerd. De bedoeling is om synergiën na te streven. 

Lees verder op de pagina van SOCIEUX+