Brexit

Inhoud

1. Algemeen: stand van zaken
1.1. Sociale zekerheid
1.1.1. Algemeen
1.1.2. Deal
1.1.3. No deal

2. Burgers met Belgische rechten in UK
2.1. Algemeen
2.2. Deal
2.3. No deal

3. Ondernemingen
3.1. Algemeen
3.2. Deal
3.3. No deal

Chronologie van de Brexit


1. Algemeen: stand van zaken

1.1. Sociale zekerheid

1.1.1. Algemeen

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt:

 • men valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts sociale premies of bijdragen in één land
 • men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin men verzekerd is
 • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met voorgaande periodes waarin men in andere landen verzekerd was, werkte of woonde (samentelling van tijdvakken)
 • heeft men recht op een uitkering van één land, dan ontvangt men die doorgaans ook als men in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen en zullen dat blijven tot het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, d.w.z. tot 31 januari 2020 (of vroeger indien UK de EU vroeger verlaat). Hoe de regeling inzake sociale zekerheid nadien zal verlopen, zal afhangen van het afsluiten, of niet, van een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.1.2. Deal: situatie indien er een akkoord gesloten wordt

De tekst van het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, voorziet  in 2 periodes:

 • periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020: transitieperiode gedurende dewelke het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie maar de Europese regels m.b.t. sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Britse burgers in België zijn er in deze periode dus geen wijzigingen.
 • periode vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor de andere situaties zal een regeling worden uitgewerkt.

1.1.3. No Deal: Situatie indien er geen akkoord gesloten wordt

In geval van no deal zullen de socialezekerheidsrechten van Britse burgers die zich in België bevinden, verder beschermd worden vanaf 31 januari 2020. De federale regering heeft daarvoor een wetgevend initiatief genomen dat erin voorziet dat tot 31 december 2020 de socialezekerheidssituatie van Britse burgers die zich in België bevinden ongewijzigd blijft, op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze wet zal van toepassing zijn op alle takken van sociale zekerheid die onder de federale bevoegdheid vallen (pensioenen, werkloosheid, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten).

Wanneer je na 31 januari 2020 slechts tijdelijk in België verblijft (bijv. voor een vakantie of familiebezoek) of gedetacheerd bent in België, blijf je onderworpen aan de Britse wetgeving. Daarvoor moet je de bevoegde Britse instanties contacteren.

2. Burgers met Belgische rechten in UK

2.1. Algemeen

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt:

 • men valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts sociale premies of bijdragen in één land
 • men heeft dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin men verzekerd is
 • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met voorgaande periodes waarin men in andere landen verzekerd was, werkte of woonde (samentelling van tijdvakken)
 • heeft men recht op een uitkering van één land, dan ontvangt men die doorgaans ook als men in een ander land woont (exporteerbaarheid).

Deze principes en regels gelden ook voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken of wonen en zullen dat blijven tot het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, d.w.z. tot 31 jauari 2020 (of vroeger indien UK de EU vroeger verlaat). Hoe de regeling inzake sociale zekerheid nadien zal verlopen, zal afhangen van het afsluiten, of niet, van een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

2.2. Deal: situatie indien er een akkoord gesloten wordt

De tekst van het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voorziet 2 periodes:

 • periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020: transitieperiode gedurende dewelke het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie maar de Europese regels m.b.t. sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk zijn er dus geen wijzigingen.
 • periode vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor de andere situaties zal een regeling worden uitgewerkt.

2.3. No Deal: situatie indien er geen akkoord gesloten wordt

Je woont of verblijft tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk:

 • vóór 31 jauari 2020: je rechten verworven vóór 31 januari 2020 worden gegarandeerd in het Verenigd Koninkrijk.
 • Vanaf 1 november 2019: zal je in principe onderworpen zijn aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient u zich te richten tot de bevoegde Britse instanties.

MAAR

 • je Belgische socialezekerheidsrechten worden verder beschermd. De federale regering heeft daarvoor een wetgevend initiatief genomen dat erin voorziet dat tot 31 december 2020 de socialezekerheidssituatie van burgers met Belgische rechten in het Verenigd Koninkrijk ongewijzigd blijft, op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze wet zal van toepassing zijn op alle takken van sociale zekerheid die onder de federale bevoegdheid vallen (pensioenen, werkloosheid, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten).

Enkele voorbeelden:

 • je bent gepensioneerd en krijgt een Belgisch pensioen: dit pensioen zal ook na 31 januari 2020 verder betaald worden in het Verenigd Koninkrijk.
 • Je krijgt een invaliditeitsuitkering vanuit België: deze uitkering zal op basis van het Belgische wetgevend initiatief verder betaald worden
 • je gaat na 31 januari 2020 met vakantie naar het Verenigd Koninkrijk: de medische kosten die u in geval van een ziekenhuisopname gemaakt hebt tijdens uw verblijf op Brits grondgebied, komen in aanmerking voor terugbetaling door je Belgisch ziekenfonds.  

Het wetgevend initiatief dat de federale regering heeft genomen, voorziet erin dat u tot 31 december 2020 uw Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) kan blijven gebruiken voor de terugbetaling in het Verenigd Koninkrijk, en dit op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

3. Ondernemingen

3.1. Algemeen

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt, waardoor men onder meer steeds onder de wetgeving van één land valt en dus slechts sociale premies of bijdragen bedraagt in één land. Deze principes en regels gelden ook voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken of wonen en zullen dat blijven tot het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, d.w.z. tot 31 januari 2020 (of vroeger indien UK de EU vroeger verlaat). Hoe de regeling inzake onderwerping aan de sociale zekerheid, de detachering en de bijdragebetaling nadien zal verlopen, zal afhangen van het afsluiten, of niet, van een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

3.2. Deal: situatie indien er een akkoord gesloten wordt

De tekst van het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voorziet 2 periodes:

 • periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020: transitieperiode gedurende dewelke het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie maar de Europese regels m.b.t sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of omgekeerd zijn er dus geen wijzigingen.
 • periode vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten (incl. detachering) blijven gegarandeerd voor de Britse en Europese burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor nieuwe detacheringen zal een regeling moeten worden uitgewerkt.

3.3. No Deal: situatie indien er geen akkoord gesloten wordt

Ook in geval van no deal zullen de sociale zekerheidsrechten van Britse burgers in België en Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk verder gegarandeerd blijven. De federale regering heeft daarvoor een wetgevend initiatief genomen dat de bestaande socialezekerheidssituaties ongewijzigd laat tot 31 december 2020, op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Twee situaties zijn mogelijk:

1. Detachering van een werknemer of van een zelfstandige vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België: de gedetacheerde werknemer blijft uitsluitend onderworpen aan de Britse wetgeving. Daarvoor dient u zich te richten tot de bevoegde Britse instanties. België zal de detacheringsattesten erkennen en zal de gedetacheerde werknemer niet aan dubbele bijdragebetaling onderwerpen. De gedetacheerde zelfstandige blijft uitsluitend onderworpen aan de Britse wetgeving. Daarvoor dient u zich te richten tot de bevoegde Britse instanties. België zal de detacheringsattesten erkennen en zal de gedetacheerde zelfstandige  niet aan dubbele bijdragebetaling onderwerpen.

2. Detachering van een werknemer of van een zelfstandige vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk: de gedetacheerde werknemer blijft uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De bestaande regels inzake detachering en bijdragenbetaling worden verder toegepast. De gedetacheerde zelfstandige  blijft uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De bestaande regels inzake detachering en bijdragenbetaling worden verder toegepast.

Links

RIZIV: Brexit – Impact op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen