Brexit impact

Algemene stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie.

Om de verworven rechten van de Britse en Europese burgers te waarborgen, trad op 1 februari 2020 een terugtrekkingsakkoord in werking.

Voor Britse en Europese burgers die vanaf 1 januari 2021 nieuwe rechten krijgen, is de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2021 van toepassing.

Meer informatie over je rechten vind je op de portaalsite van de sociale zekerheid

Chronologie Brexit

Link naar infographic Timeline BREXIT

  • 23/06/2016: Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. De meerderheid van de kiezers (51,89 %) stemt voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
  • 01/02/2020: Brexit: het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU. De overgangsperiode gaat van start. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU-regels. Dit geldt zowel voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk als voor Britse burgers in de EU.
  • 01/02/2020: inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord
  • 01/01/2021: einde van de overgangsperiode en inwerkingtreding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Wat doet de FOD Sociale Zekerheid?

België is één van de Europese staten die het meest blootgesteld is aan de gevolgen van Brexit. Bij gebrek aan een overeenkomst of begeleidende maatregelen zou dit waarschijnlijk veel negatieve gevolgen hebben voor de sociale rechten van veel Belgische of Britse verzekerden, die tot nu toe beschermd werden door de Europese regelgeving.

De FOD Sociale Zekerheid coördineert en ondersteunt voor alle publieke actoren van de sociale zekerheid de voorbereidingen voor Brexit, zodat ze allemaal over de nodige instrumenten beschikken om de negatieve gevolgen van Brexit zo veel mogelijk te beperken. De voorbereidingen voor Brexit zijn zeer variabel, onzeker en complex. Om deze omstandigheden zo goed mogelijk te beheersen, heeft de FOD de voorkeur gegeven aan een flexibele aanpak, waarbij voortdurend overleg met alle belanghebbenden wordt bevorderd.

Cijfermateriaal over Belgen in het Verenigd Koninkrijk

De FOD is een overkoepelend orgaan dat zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle autonome partners van de sociale zekerheid. Deze autonome partners zijn de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ’s). Elke instelling houdt zich bezig met een bepaald socialezekerheidsthema.

Ook particulieren worden door de Brexit getroffen. Onderstaande cijfers tonen dit aan.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De RSZ levert A1-documenten af. Een A1-document is een formulier dat moet worden aangevraagd bij detachering of gelijktijdige tewerkstelling in meerdere EU-lidstaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zuivere detachering (op basis van artikel 12 van Verordening 883/2004) en simultane tewerkstelling op meerdere grondgebieden (op basis van artikel 13 van Verordening 883/2004).

Op basis van art. 13 heeft de RSZ in 2020 7.569 formulieren voor gevallen van meervoudige activiteit in verband met het Verenigd Koninkrijk afgeleverd, waarvan vier voor ambtenaren.

Op basis van art. 12 heeft de RSZ in 2020 597 formulieren afgeleverd voor detacheringen naar het Verenigd Koninkrijk, waarvan 23 voor ambtenaren.

In totaal betreft het in 2020 8.166 personen, op basis van art. 12 en 13.

De cijfers van de RSZ hebben enkel betrekking op werknemers die aan het Belgische socialezekerheidsstelsel zijn onderworpen. Belgische ingezetenen die onderworpen zijn aan een ander socialezekerheidsstelsel, worden niet opgenomen in deze cijfers.

Belgische ingezetenen die voor onbepaalde tijd uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk werken en op wie art. 11.3.a) in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, zijn evenmin opgenomen in bovenstaande statistieken. Het werkelijke aantal getroffen personen zal dus naar verwachting hoger liggen dan het referentiegetal voor 2020 (8.166).

De Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers

Het RSVZ levert ook A1-documenten af. In 2020 heeft het RSVZ 330 A1-formulieren voor het Verenigd Koninkrijk afgegeven, 125 op basis van art. 12 en 196 op basis van art. 13. 9 A1-documenten werden uitgereikt in bijzondere gevallen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk: 1 voor een schipper/matroos), 7 voor piloten en 1 voor een afwijking op art. 16.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: uitkeringen

In 2020 ontvingen 24 Belgen, alsook 5 Britten, 1 Fransman en 1 staatloze in het Verenigd Koninkrijk een Belgische uitkering bij invaliditeit.

In 2019 ontvingen 29 personen (onder wie 25 Belgen, 3 Britten en 1 staatloze) in het Verenigd Koninkrijk een uitkering bij invaliditeit, 12 (6 Belgen, 3 Britten, 1 Nederlander en 1 onderdaan van een derde land) een uitkering voor moederschapsverlof en tot slot 4 personen een uitkering voor geboorte-/vaderschapsverlof (3 Belgen en 1 Fransman).

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: gezondheidszorgen

Op 30 juni 2019 ontvingen 484 Belgen die in het Verenigd Koninkrijk woonden, zorgverstrekkingen in het Verenigd Koninkrijk. Omgekeerd ontvingen 1.252 Britten die in België woonden, daar verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg.

Op 31 december 2020 ontvingen 370 Belgen die in het Verenigd Koninkrijk woonden, zorgverstrekkingen in het Verenigd Koninkrijk. Omgekeerd ontvingen 1.215 Britse onderdanen die in België woonden, zorgverstrekkingen in het Verenigd Koninkrijk.

Het is belangrijk op te merken dat dit alleen mensen zijn die in het VK of België wonen, toeristen worden niet meegerekend.

De Federale Pensioendienst

De FPD betaalt 4.804 pensioenen uit in het Verenigd Koninkrijk. Onder de begunstigden bevinden zich 3.655 Britten, 756 Belgen en 393 buitenlanders.

Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling (RVA)

Wat de export betreft, zijn er cijfers voor het aantal werklozen die de laatste 3 jaar export hebben aangevraagd naar het Verenigd Koninkrijk:

  • 2018: 75 personen,
  • 2019: 88 personen,
  • 2020: 27 personen.

Er mogen nog steeds Britse tijdvakken worden samengeteld. Deze personen worden dus niet getroffen door de Brexit.

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s

In 2020 ontvingen 111 personen in het Verenigd Koninkrijk (Belgen en andere nationaliteiten) een uitkering wegens een door België erkende beroepsziekte of een door België erkend arbeidsongeval. In hetzelfde jaar ontvingen 132 Britten die in België woonden, een uitkering wegens een door België erkende beroepsziekte of een door België erkend arbeidsongeval.

Contact

Nog vragen? Stel ze via het mailadres: international@minsoc.fed.be

Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit zie ook: https://socialsecurity.be/citizen/nl/brexit

Living in the UK (nl) (.pdf)

Living in the UK (eng) (.pdf)