Coming2Belgium en Leaving Belgium

Via de FOD Sociale Zekerheid sluit België internationale socialezekerheidsakkoorden af met andere landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van Belgen in die landen en omgekeerd. Een overzicht van de internationale akkoorden vind je elders op de website van de FOD

De praktische toepassing van deze overeenkomsten zijn de online diensten Coming2Belgium en Leaving Belgium, die worden gehuisvest op het portaal van de sociale zekerheid

Coming2Belgium: praktische informatie als je in België komt werken, wonen, studeren, van je pensioen genieten,... of als je terugkeert naar België nadat je naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van je pensioen te genieten, …

Leaving Belgium: informatie over je rechten op Belgische sociale zekerheid in het buitenland.

Online toepassing

In de praktijk stellen velen zich immers de vraag hoe het bijvoorbeeld met hun pensioen zal gesteld zijn als ze naar Spanje of Thailand emigreren. Het handigste was dus om een online toepassing te ontwikkelen waarin al die gegevens verzameld zijn. Je kan je situatie selecteren (werknemer, zelfstandige, gepensioneerd, ...) het land waar je naar vertrekt en de specifieke informatie die je wil krijgen (pensioen, ziekteverzekering, ...) Dat geldt zowel voor Belgen die ons land verlaten (Leaving) als voor buitenlanders die zich in België willen vestigen (Coming2Belgium).

De toepassing Leaving Belgium bestaat sinds mei 2010 nu ongeveer 8 jaar. De toepassing Coming2Belgium bestaat sinds eind 2011.

De FOD heeft de architectuur van deze tools ontwikkeld (alle mogelijke situaties en combinaties met de daarbij horende fiches) terwijl de OISZ de concrete inhoud van de fiches voor hun rekening nemen. Dit is dan ook een unieke samenwerking tussen de FOD SZ en de Pensioendienst, het RIZIV, de RVA, FEDRIS, RJV, Hulpkas Zeevarenden, de RSZ, de RSVZ, ...

Uit de statistieken blijkt dat de tool intens geraadpleegd wordt (gemiddeld 7000 bezoeken per maand voor Leaving). Tijdens de vakanties zijn er vaak pieken omdat de tool ook gebruikt wordt door toeristen. Dat is echter niet de bedoeling. Het gaat uitsluitend om langdurig verblijf. Hoewel het een tool is voor de burger, gebruiken professionals hem vaker: advocaten, sociale secretariaten, ambassades, etc.

Historiek

De eerste akkoorden werden in de jaren 50 onderhandeld met Italië, Spanje, Griekenland e.a . In principe kan met elk land dat er om vraagt een verdrag worden onderhandeld. Er zijn wel enkele basisvoorwaarden. Vooreerst: heeft het land zelf een sociale zekerheid? Verder: hoeveel Belgen verblijven in dat land en vice-versa? En ook: is het land interessant voor of door investeringen in België? Onze FOD geeft dan een advies aan de FOD Buitenlandse Zaken, die de eindbeslissing neemt. Tenslotte kan het ook interessant zijn om politiek en diplomatiek een band met een land te onderhouden. Zo werd bijvoorbeeld met Uruguay een akkoord afgesloten hoewel er slechts 30 Belgen verblijven. Het akkoord is dan eerder een symbool van verbondenheid.

Nieuwe akkoorden

Meest recent werden verkennende gesprekken gevoerd met Thailand. Dit gebeurde onder meer op vraag van de ongeveer 10000 Belgen die in Thailand verblijven of overwinteren. Belgen die langdurig in Thailand verblijven moeten er immers nog een privé ziekteverzekering afsluiten, hoewel ze in België bijdragen betalen voor gezondheidszorg. Omgekeerd hebben Thai die in België hebben gewerkt geen recht op pensioen als ze hun oude dag in Thailand willen doorbrengen. België exporteert immers geen pensioenen van niet-Belgen naar landen waarmee geen overeenkomsten werden gesloten.

Om dit verdrag voor te bereiden onderhandelde de FOD, vertegenwoordigd door Hendrik Hermans, zowel met de hoge ambtenaren van de Thaise ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid als met de technische commissies. Ook de voorzitter van BUZA was hierbij aanwezig. België is immers het eerste land dat een socialezekerheidsverdrag zou afsluiten met Thailand. Voorlopig gaat het nog om informele contacten, het verkennen van het terrein. Deze situatie is uniek, omdat het in eerste instantie gaat om belangen van Belgen in het buitenland.

Ook naar aanleiding van de Brexit moet de overeenkomst met de UK mogelijk opnieuw worden onderhandeld. In het gunstigste geval zal er niets veranderen, maar bij een harde Brexit zal een volledig nieuw akkoord moeten onderhandeld worden.

Ondertussen is er bij de FOD unieke kennis opgebouwd over de verschillende internationale akkoorden die onontbeerlijk is als er nieuwe akkoorden worden onderhandeld. De concrete toepassing en vertaling naar de tools Coming & Leaving blijft daarom een voortdurende uitdaging voor alle betrokken partners. Het is en blijft een uniek samenwerkingsvoorbeeld tussen de FOD, de OISZ en SMALS.

Coming2Belgium en Leaving Belgium