Coming2Belgium en Leaving Belgium

Via de FOD Sociale Zekerheid sluit België internationale socialezekerheidsakkoorden af met andere landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van Belgen in die landen en omgekeerd. Een overzicht van de internationale akkoorden vind je elders op de website van de FOD

De praktische toepassing van deze overeenkomsten zijn de online diensten Coming2Belgium en Leaving Belgium, die worden gehuisvest op het portaal van de sociale zekerheid

Coming2Belgium: praktische informatie als je in België komt werken, wonen, studeren, van je pensioen genieten,... of als je terugkeert naar België nadat je naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van je pensioen te genieten, …

Leaving Belgium: informatie over je rechten op Belgische sociale zekerheid in het buitenland.

Online toepassing

In de praktijk stellen velen zich immers de vraag hoe het bijvoorbeeld met hun pensioen zal gesteld zijn als ze naar Spanje of Thailand emigreren. Het handigste was dus om een online toepassing te ontwikkelen waarin al die gegevens verzameld zijn. Je kan je situatie selecteren (werknemer, zelfstandige, gepensioneerd, ...) het land waar je naar vertrekt en de specifieke informatie die je wil krijgen (pensioen, ziekteverzekering, ...) Dat geldt zowel voor Belgen die ons land verlaten (Leaving) als voor buitenlanders die zich in België willen vestigen (Coming2Belgium).

De toepassing Leaving Belgium bestaat sinds mei 2010. De toepassing Coming2Belgium bestaat sinds eind 2011.

De FOD heeft de architectuur van deze tools ontwikkeld (alle mogelijke situaties en combinaties met de daarbij horende fiches) terwijl de OISZ de concrete inhoud van de fiches voor hun rekening nemen. Dit is dan ook een unieke samenwerking tussen de FOD SZ en de FPD, het RIZIV, de RVA, FEDRIS, RJV, de RSZ, de RSVZ, ...

Uit de statistieken blijkt dat de tool intens geraadpleegd wordt (gemiddeld 7000 bezoeken per maand voor Leaving en 10000 voor Coming). Tijdens de vakanties zijn er vaak pieken omdat de tool ook gebruikt wordt door toeristen. Dat is echter niet de bedoeling. Het gaat uitsluitend om langdurig verblijf. Hoewel het een tool is voor de burger, gebruiken professionals hem vaker: advocaten, sociale secretariaten, ambassades, etc.

Ondertussen is er bij de FOD unieke kennis opgebouwd over de verschillende internationale akkoorden die onontbeerlijk is als er nieuwe akkoorden worden onderhandeld. De concrete toepassing en vertaling naar de tools Coming & Leaving blijft daarom een voortdurende uitdaging voor alle betrokken partners. Het is en blijft een uniek samenwerkingsvoorbeeld tussen de FOD, de OISZ en SMALS.

Meer info