De internationale organisaties en de sociale bescherming

Veel werkzaamheden van de internationale instanties hebben betrekking op sociaal beleid. Zowel in de Europese Unie als in andere internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties, de IAO, de OESO en de Raad van Europa) kunnen uitwisselingen, discussies en beslissingen een impact hebben op het Belgische stelsel van sociale bescherming.

Concreet is de FOD dus zeer actief in verschillende instellingen, technische comités en werkgroepen. Hieronder vindt u een korte presentatie van de ondernomen acties bij die organisaties.

In de Europese Unie …

Het Comité voor de Sociale Bescherming (SPC) 

De FOD Sociale Zekerheid coördineert het Belgische standpunt in het Comité voor de Sociale Bescherming (SPC). Dit Comité is een adviescomité van de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 lidstaten en van de Europese Commissie. Het heeft als opdracht de modernisering en verbetering van het beleid inzake sociale bescherming en sociale inclusie. 

Het SPC heeft de volgende taken:

 • toezien op de sociale situatie en de ontwikkeling van het beleid op het vlak van sociale bescherming in de lidstaten en de Unie; 
 • bevorderen van de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten onderling en met de Commissie; 

 • verslagen, adviezen, opinies inzake sociale bescherming opstellen voor de Raad van Ministers.  

Het SPC werkt op basis van de open methode van coördinatie op het vlak van sociale bescherming en sociale inclusie rond thema’s zoals pensioenen, geneeskundige verzorging en langdurige zorg, armoedebestrijding, de relatie tussen sociale bescherming en werkgelegenheid enz. 

Er is een belangrijke rol weggelegd voor het Comité in het kader van het Europees Semester: bespreking van de Jaarlijkse Duurzame Groei Survey (Annual Sustainable Growth Survey) en het Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid (Joint Employment Report), multilaterale evaluaties van het sociaal beleid van de lidstaten en besprekingen van de aanbevelingen per land in het kader van het Europees Semester, formuleren van opinies over thema’s gelinkt aan het Europees Semester… 

Het comité heeft een permanente indicatoren subgroep. Regelmatig worden tijdelijke werkgroepen opgericht ter voorbereiding van periodieke publicaties van het comité zoals het Rapport over de Adequaatheid van de Pensioenen (Pension Adequacy Report) en het Rapport over de Langdurige Zorg (Long term Care Report). MINET (Minimum Income Network) is een technisch forum van het SPC voor wederzijds leren op het vlak van minimuminkomen. 

Meer info 

Administratieve Commissie

De FOD Sociale Zekerheid coördineert het Belgische standpunt in de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze Commissie bevordert een goede uitvoering van de Verordeningen betreffende de coördinatie van de Europese socialezekerheidsstelsels (Verordeningen 883/2004 en 987/2009), en heeft volgende opdrachten:

 • alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van de Verordeningen (bijvoorbeeld de Europese ziekteverzekeringskaart) behandelen;
 • de samenwerking op het vlak van sociale zekerheid tussen de lidstaten bevorderen en verder ontwikkelen door de procedures voor gegevensuitwisseling te moderniseren.

Website van de Europese Commissie
Pagina over de Administratieve Commissie

EUROSTAT

Eurostat (bureau voor de statistiek van de EU) verzamelt een groot aantal gegevens over de sociale bescherming en gezondheid op Europees vlak. De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt ons land in de werkgroepen waar de methodologie en de te verzamelen gegevens vastgelegd worden. Hij verstrekt de gegevens voor de oefeningen zoals ESSOBS (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming), zorgt voor de verzameling en verslaglegging (in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) van verschillende statistieken over gezondheidszorg, en stelt ‘gezondheidsrekeningen’ op voor België.

Website Eurostat

MISSOC

Het MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is het systeem van wederzijdse informatie over sociale bescherming dat de Europese Unie ingevoerd heeft om over volledige gegevens over de nationale stelsels van sociale bescherming te beschikken die onderling vergelijkbaar zijn en regelmatig bijgewerkt worden.

Website van MISSOC

Buiten de Europese Unie …

Raad van Europa

De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt België in het Regeringscomité van het Europees sociaal handvest en de Europese Code inzake sociale zekerheid. Dit Comité ziet erop toe dat de verdragsluitende Staten de verbintenissen in het Handvest en de Code naleven. In dit kader brengt de FOD verslag uit over de toepassing door België van de Europese Code inzake sociale zekerheid en het Protocol erbij, en draagt hij bij tot het verslag over de toepassing van het herziene Sociaal Handvest, twee instrumenten die België bekrachtigd heeft.

Algemene website van de Raad van Europa
Europees Sociaal Handvest
Europese Code inzake sociale zekerheid

Verenigde Naties (VN)

België heeft 16 internationale mensenrechtenverdragen van de VN ondertekend en bekrachtigd:  

 • Verdrag inzake de rechten van het kind 
 • Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
 • Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
 • … 

In het kader van deze instrumenten zijn comités van onafhankelijke experten opgericht om toe te zien op de uitvoering van deze verdragen. Er zijn momenteel 10 comités. België moet bij deze comités periodieke verslagen indienen over de tenuitvoerlegging van de mensenrechtenverdragen die het heeft aangenomen.  

De FOD Sociale Zekerheid neemt deel aan dit monitoringmechanisme voor de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en de andere betrokken administraties. 

Meer info 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

De FOD Sociale Zekerheid volgt de werkzaamheden van de IAO op verscheidene niveaus, onder meer

 • de controle op de toepassing van de aanbevelingen en de Verdragen (die België al dan niet geratificeerd heeft), met name degene die verband houden met sociale bescherming;
 • de antwoorden op de rechtstreekse vragen van het Comité van deskundigen voor de toepassing van de verdragen en aanbevelingen;
 • de deelname aan de Internationale Arbeidsconferenties voor het aannemen van verdragen en/of aanbevelingen.

Algemene site IAO

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)

Bij de OESO werkt de FOD Sociale Zekerheid mee met verschillende Comités die zich bezighouden met sociale thema’s:

 • in het kader van het ELSA Committee (belast met werkgelegenheid, arbeid en sociale zaken) vertegenwoordigt de FOD België in de werkgroep Sociaal beleid, die werkt rond sociale bescherming (studies, projecten);
 • in het kader van het HEALTH Committee (belast met het sociaal beleid inzake gezondheid) werkt de FOD (samen met de FOD Volksgezondheid) mee aan de ‘gezondheidsrekeningen’ en aan de coördinatie van de verslagen en statistische gegevens over ons gezondheidsstelsel.

Committee for Social Policy

Health Committee

 


 
Publicaties

Sociale bescherming in België: ESSOBS data