EESSI : naar een elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa

Om de burgers een meer doeltreffende sociale bescherming aan te bieden en de administratieve lasten te verlichten, voorziet de Europese Unie in een nabije toekomst  een verplichte uitwisseling van de socialezekerheidsgegevens met elektronische middelen. Deze beslissing, die   zowat 10.000 instellingen in Europa betreft, zal worden uitgewerkt in het kader van het EESSI-systeem (Electronic Exchange of Social Security Information) : een Europees beveiligd elektronisch netwerk dat de socialezekerheidsinstellingen verbindt.

Op internationaal niveau is het de bedoeling om de  rechtstreekse uitwisselingen van betrouwbare en vertrouwelijke informatie tussen deze instellingen te verbeteren.  Dat zou het leven van de burgers van de Europese Unie nog  moeten vereenvoudigen wanneer ze zich vrij verplaatsen in de lidstaten en daarbij blijven genieten van socialezekerheidsrechten.

BelEESSI (Belgian Implementation of EESSI): integratie van het netwerk in België

Voor België werd de coördinatie van de uitvoering van dit project toevertrouwd aan de FOD Sociale Zekerheid als enige vertegenwoordiger bij de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in Europa en aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) als enig technisch Toegangspunt tussen België en Europa.

Zoals elke andere lidstaat is België wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat zijn socialezekerheidsinstellingen zich aansluiten op het EESSI-uitwisselingssysteem. Daartoe moeten de Europese reglementeringen op technisch, juridisch en administratief gebied worden nageleefd. Hier speelt het BelEESSI-project een rol:  het werd opgezet opdat alle Belgische sociale gegevens snel en  beveiligd zouden uitgewisseld worden met alle Europese instellingen.

Met een totaal budget van zowat 1,3 miljoen euro, gezamenlijk gefinancierd door de  financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, is het BelEESSI-project toegespitst op vijf hoofdlijnen :

  • de implementatie van het unieke toegangspunt tot EESSI voor België;
  • de analyse van de stromen van gestandaardiseerde elektronische documenten om de grensoverschrijdende operationele processen na te leven en een correcte configuratie van het technisch gedeelte mogelijk te maken;
  • het opzetten van een technische brugtoepassing op nationaal niveau die tot doel heeft de intelligente routering van de boodschappen te vergemakkelijken, de Belgische protocollen in EESSI-protocollen om te zetten, het systeem voor de identificatie van individuen te verbeteren en te automatiseren en de Belgische databanken in functie van de buitenlandse informatie te verbeteren;
  • de installatie van een of meerdere webinterface(s) op basis van het systeem bezorgd door de Europese Commissie (RINA), waardoor de instellingen zich gemakkelijk op het EESSI-systeem kunnen aansluiten, maar zonder te veel complexe functionaliteiten. 
  • het beheer en het aansturen van het project.

Door de inspanningen te concentreren  op de vereenvoudigde aansluiting op EESSI voor alle betrokken instellingen, wordt de toename van de schaalvoordelen en dus van de doeltreffendheid van de sociale zekerheid tegen redelijke kosten beoogd.

Voor meer informatie : belEESSI@belEESSI.fed.be

Newsletter BelEESSI #1

Newsletter BelEESSI #2

Newsletter BelEESI #3

Medegefinancierd door de Europese Unie