Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa dankzij EESSI

Burgers van de Europese Unie hebben het recht zich vrij te verplaatsen binnen de Europese lidstaten en te blijven genieten van socialezekerheidsrechten. 

Om een doeltreffende sociale bescherming te garanderen worden socialezekerheidsgegevens niet langer uitgewisseld op papier (via de post) maar via een Europees beveiligd elektronisch systeem.
Dit systeem, genaamd EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) verbindt zowat 10.000 socialezekerheidsinstellingen in Europa en laat de uitwisseling van gegevens toe over de diverse sociale zekerheidssectoren, zoals ziekte, toepasselijke wetgeving, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en gezinsbijslag. 

De wettelijke basis voor deze elektronische uitwisseling werd vastgelegd in twee Europese verordeningen (Verordening (EG) Nr.883/2004 (Titel V – artikel 78) en Toepassingsverordening (EG) Nr.987/2009 (Titel V – artikel 95). Dankzij de elektronische uitwisseling kan vertrouwelijke informatie op een beveiligde, meer betrouwbare en vlottere manier uitgewisseld worden tussen lidstaten. Het vergemakkelijkt dus het leven van de burger en verlicht administratieve lasten. 

BelEESSI (Belgian Implementation of EESSI): integratie van het EESSI-systeem in België

Net zoals voor de andere lidstaten is het voor België wettelijk verplicht om documenten die in het kader van de sociale zekerheidscoördinatie met andere landen worden uitgewisseld elektronisch te behandelen via EESSI. Daartoe moeten de Europese reglementeringen op technisch, juridisch en administratief gebied worden nageleefd. Om dat te garanderen en de aansluiting van de socialezekerheidsinstellingen te faciliteren, werd het BelEESSI-project opgezet in 2017 met als doel dat Belgische sociale gegevens snel en beveiligd zouden worden uitgewisseld met andere Europese instellingen voor sociale zekerheid.  

De coördinatie van de uitvoering van het BelEESSI-project werd toevertrouwd aan de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ) en aan de Kruispuntbank van de sociale Zekerheid (KSZ), waarbij de FOD in haar hoedanigheid als vertegenwoordiger bij de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in Europa, de algemene coördinatie en business analyse op zich neemt en de KSZ optreedt als technisch coördinator en uniek toegangspunt tussen België en Europa. 

Sinds de aanvang van het BelEESSI-project werden verschillende belangrijke mijlpalen verwezenlijkt. Enkele voorbeelden zijn het opzetten van een uniek Belgisch toegangspunt (access point) tot EESSI, het installeren van webinterface(s) waardoor instellingen zich op het EESSI-netwerk konden aansluiten, het uitwerken van gestandaardiseerde elektronische documenten en van een intelligente routering waardoor de documenten vlotter bij de juiste instelling terecht komen, alsook een systeem dat toelaat om individuen sneller te identificeren.  

Hoewel socialezekerheidsgegevens dus al even elektronisch via het EESSI-systeem worden uitgewisseld, coördineren de FOD SZ en KSZ de laatste, nog te ondernemen stappen. Van belang hierbij is de vertegenwoordiging van beide instellingen in de Technische commissie (een orgaan dat bijeenkomt om de implementatie van EESSI op Europees niveau te faciliteren) maar ook de rol van de EESSI SPOCs binnen de FOD SZ zelf. Zij beantwoorden namelijk onder andere de vragen van andere lidstaten of van de nationale socialezekerheidsinstellingen. Net zoals de andere stakeholders werken zij mee aan de volledige integratie van het EESSI-systeem in België. De voorziene datum hiervoor is juni 2023.  

Nog vragen? Neem dan contact op via beleessi@minsoc.fed.be.

Newsletter BelEESSI #1

Newsletter BelEESSI #2

Newsletter BelEESI #3

Medegefinancierd door de Europese Unie