Impact van de Europese regelgeving

De FOD Sociale Zekerheid zal de opvolging van het Europees beleid transversaal benaderen, om rekening te houden met de sociale impact van de maatregelen op economisch beleid, binnenlandse zaken of non-discriminatie. Hiertoe coördineert en verdedigt de FOD de belangen van de socialezekerheidssector. Voorts werkt hij nauw samen met de betrokken politieke autoriteiten.

Concreet neemt de FOD deel aan verscheidene Belgische coördinatieplatformen om toezicht te houden op de sociale impact van de onderhandelingen in andere vakgebieden op Europees vlak. Zo is de FOD betrokken bij volgende dossiers:

  • regels en procedures van het nieuw economisch behoorlijk bestuur analyseren om te anticiperen op de mogelijke gevolgen ervan voor de sociale bescherming in België;
  • onderhandelingen over een nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming;
  • besprekingen over het ontwerp van richtlijn inzake non-discriminatie;
  • beleid inzake migratie en vrij verkeer van burgers in Europa.

De opdracht 'eurocoördinator' is ook een sleutelelement in de opvolging van de Europese sociale wetgeving. In het kader van die opdracht zorgt de FOD voor:

  • toezicht op de omzetting van de Europese richtlijnen voor wat de bevoegdheidsdomeinen van de FOD betreft;
  • opvolging van de dossiers over sociale geschillen in het kader van de wetgeving van de Europese Unie (geschillen en pogingen om geschillen te voorkomen). Hiertoe onderzoekt hij de prejudiciële vragen en beantwoordt hij vragen van de Europese Commissie, van SOLVIT[1] en van burgers over de toepassing van het Europees recht. Bij een geschillenprocedure verspreidt hij informatie en coördineert hij de antwoorden van de bevoegde FOD- en OISZ-diensten.
 

[1] SOLVIT is een netwerk om online problemen op te lossen: de EU-lidstaten zoeken er samen naar pragmatische oplossingen voor problemen die ontstaan doordat de openbare besturen de EU-wetgeving verkeerd toepassen.