Strijd tegen sociale fraude: Europese en internationale samenwerking

Bilaterale samenwerkingsakkoorden inzake sociale fraude

De bilaterale akkoorden leggen een juridische basis voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen openbare socialezekerheidsinstellingen. Ze hebben een tweeledige doelstelling: enerzijds de verbetering van de kwaliteit van de verleende diensten en anderzijds de preventie en opsporing van fraude en fouten, zowel 
bij de burgers als bij de instellingen die bij het proces betrokken zijn. 

Deelname aan het Europees beleid inzake strijd tegen sociale fraude

Het kenniscentrum “undeclared work” voert onder andere de volgende activiteiten uit: 

  • coördinatie van de projecten van fundamenteel onderzoek naar de ondergrondse economie, zwartwerk en sociale fraude in België; 
  • consultancy inzake indicatoren en profielen van fraude (ook bestemd voor andere politieke en administratieve overheden);
  • monitoring van de internationale onderzoekscontext; 
  • valorisatie van de resultaten van de afgewerkte projecten (van Europese landen en van partnerorganisaties). 

FERM (Fraud Error Risk Management)

Dit domein is waakzaam voor elk initiatief - dat van belang kan zijn voor de Belgische instellingen - in het kader van sociale, zelfs fiscale fraude, met een grensoverschrijdende dimensie.

Het domein doet dienst als referentiepunt en streeft naar:

  • coördinatie;
  • opwaardering van de deskundigheid;
  • compilatie van de beste werkwijzen.

Samenwerkingsakkoord tussen de FOD Sociale Zekerheid en IRIS (International Research Institute on Social Fraud)

In 2013 heef de FOD Sociale Zekerheid een samenwerkingsakkoord ondertekend met de IRIS. Doel daarvan is door middel van diverse samenwerkingen met nationale en internationale partners meer inzicht te krijgen in sociale fraude om ze beter te voorkomen.

De doelstelling van deze samenwerking is de academische methode van de IRIS te koppelen aan de praktijkervaring van de inspectiediensten van de FOD. Door deze samenwerking kunnen onze diensten ook deelnemen aan het universitaire onderzoek. Deze ervaring moet hen ook in staat stellen wat ze geleerd hebben, te integreren in onze FOD.

3e Conferentie van het European Fraud and Error Platform

Op 17 en 18 oktober 2016 vond de 3e jaarlijkse conferentie van het “European Fraud and Error Platform” plaats te Brussel. De nationale contactpersonen van 32 landen verzamelden om informatie uit te wisselen en te overleggen over sociale fraude, misbruik en systematische moeilijkheden bij de coördinatie van sociale zekerheidssystemen in Europa.

European Fraud and Error Platform