Voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU (2024)

Voorstelling

Om de zes maanden (van januari tot juni en van juli tot december) wordt de Raad van de Europese Unie afwisselend voorgezeten door een lidstaat. België is van januari 2024 tot juni 2024 aan de beurt als voorzitter. Tijdens dit semester zal ons land voor het volgende instaan:

  • De zittingen van de Raad en de vergaderingen van de voorbereidende instanties van de Raad plannen en voorzitten;
  • De Raad vertegenwoordigen bij de contacten met de andere EU-instellingen;
  • Een bepaald aantal verplichte vergaderingen van raden/comités/commissies organiseren en voorzitten, waarbij het zich houdt aan een door de EU opgelegd, vastgesteld formaat;
  • Een bepaald aantal niet-verplichte evenementen (bv. conferenties) organiseren, die evenwel vaak essentiële onderdelen van het bewustmakingsproces over bepaalde belangrijke Europese uitdagingen zijn.

Het organiseren van een EU-voorzitterschap vereist een engagement van alle Belgische administraties. Op het vlak van sociale zaken ondersteunt de FOD Sociale Zekerheid de bevoegde ministers (in het bijzonder de ministers Vandenbroucke, Lalieux, Clarinval) om alle aan het Belgisch voorzitterschap toegewezen taken tot een goed einde te brengen.

Daartoe heeft de FOD Sociale Zekerheid een “Programma EU2024” opgezet dat alle administratieve, politieke werkzaamheden, uit te voeren projecten en evenementen groepeert. Anticipatie en voorbereiding zijn de sleutels voor een geslaagd voorzitterschap. Daartoe wordt sinds december 2021 een beroep gedaan op de teams van de FOD Sociale Zekerheid, die hun inspanningen voortzetten tot en met augustus 2024.

Daarnaast vereisen deze voorbereidingen een complexe coördinatie en een regelmatige samenwerking, met een groot aantal actoren. Eerst zullen bepaalde van deze werkzaamheden gezamenlijk met de FOD Werkgelegenheid worden verricht, die ook bevoegd is in onze Europese politieke tak (Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid, Consumentenzaken of “EPSCO”). In deze tak werkt onze FOD ook samen met onder andere de POD Maatschappelijke Integratie, de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, evenals de deelgebieden. Ten slotte vraagt ons toekomstig voorzitterschap ook de ondersteuning en expertise van actoren uit de academische wereld of het maatschappelijk middenveld.

Context van het toekomstig Belgisch Voorzitterschap

In 2024 zal de algemene politieke context worden gekenmerkt door het einde van het mandaat van de Commissie von der Leyen en de wil van de Europese actoren om bepaalde dossiers af te ronden of de toekomst voor te bereiden. Het einde van de parlementaire zitting zal begin 2024 in zicht zijn. De Europese verkiezingen zullen traditioneel plaatshebben in de tweede helft van mei (op hetzelfde moment als de verkiezingen op Belgisch niveau).

Ons voorzitterschap staat dus voor de belangrijke uitdaging om, tijdens de eerste maanden van 2024, de onderhandelingen met het Europees parlement over de lopende wetgevingsdossiers te kunnen afronden.

Voor de Commissie zal het ook de gelegenheid zijn om bepaalde (niet-wetgevende) initiatieven af te ronden die verband houden met haar werk- of voorziene programma in het kader van het actieplan inzake de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten  (actielijsten tot in 2025).

Werkprogramma

Hoewel ieder voorzitterschap bepaalde klemtonen kan leggen of sleutelthema’s naar voren kan brengen, werken de lidstaten die voor het voorzitterschap instaan nauw samen in groepen van drie, de zogenaamde “trio’s”.  De staten die ons begeleiden in het kader van het triovoorzitterschap zijn Spanje en Hongarije, die België zullen voorafgaan en opvolgen. Het trio bepaalt doelstellingen op lange termijn en werkt een programma uit met de onderwerpen en grote thema’s die de Raad gedurende achttien maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de drie landen dan nader invulling aan zijn eigen halfjaarlijks programma.

De besprekingen rond het toekomstige programma zijn sinds de maand september bezig en zullen in de loop van volgend jaar zijn afgerond.

Meer info

Contact : eu2024@minsoc.fed.be