Maatregelen voor personen met een handicap

Onze FOD kent verschillende uitkeringen en maatregelen toe aan personen met een handicap. Zij kunnen bij onze FOD terecht voor:

3 soorten tegemoetkomingen voor volwassenen

Deze tegemoetkomingen maken deel uit van het stelsel van sociale bijstand. Ze worden pas toegekend als de persoon zijn recht op socialezekerheidsuitkeringen (invaliditeit van het ziekenfonds, werkloosheid, pensioen,…) heeft uitgeput. Voor de tegemoetkomingen worden dan ook geen sociale bijdragen betaald. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de 6de staatshervorming. De administratieve overdracht van deze dossiers is nog niet uitgevoerd. De FOD Sociale Zekerheid behandelt aanvragen en dossiers voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap tot het einde van de overgangsperiode op 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 neemt de Vlaamse Gemeenschap dus de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden over. Voor het Waalse gewest en de Duitstalige Gemeenschap is er nog geen datum bekend voor de overdracht van de dossiers en blijft de FOD dus voorlopig de aanvragen behandelen.

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • de integratietegemoetkoming,
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden​

De evaluatie van de handicap:

  • bij volwassenen: om een tegemoetkoming toe te kennen en/of een attest waarmee men sociale en fiscale maatregelen kan aanvragen bij andere instanties.
  • bij kinderen: om de bijkomende kinderbijslag toe te kennen die wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds en een attest waarmee men sociale en fiscale maatregelen kan aanvragen bij andere instanties

De parkeerkaart voor personen met een beperkte mobiliteit

De nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.

Enkele belangrijke cijfers over 2017:

  • 660.330 mensen zijn erkend als persoon met een handicap.
  • 183.394 personen krijgen een tegemoetkoming uitbetaald. Daarnaast deden we ook het medisch onderzoek voor 44.636 tegemoetkomingen voor kinderen (verhoogde kinderbijslag), die worden uitbetaald door de kinderbijslagkassen.

Voor Vlaanderen werd de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 2017 de bevoegdheid van de Vlaamse Sociale Bescherming en heet daar voortaan het ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’. Ook  hiervoor doet onze FOD momenteel nog de medische onderzoeken,  in totaal 27.453 voor 2017.

  • In 2017 waren er 80.642 aanvragen voor de inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, die onze FOD zelf uitbetaalt.
  • In 2017 gaven wij 1,49 miljard euro uit aan tegemoetkomingen.
  • In 2017 werden er 80.466 parkeerkaarten uitgereikt.

Hoewel het moeilijk is om de precieze oorzaken van de stijging van het aantal rechthebbenden te analyseren, kan toch gewezen worden op bepaalde factoren, zoals een demografisch effect, een betere toegang tot de rechten, een toename van het aantal situaties van bestaansonzekerheid en psychische stoornissen, de aanhoudende instroom van jongeren in het stelsel, de intrede van personen die vroeger andere vervangingsinkomens hadden (werkloosheidsuitkering, leefloon), een arbeidsmarkt die bijzonder ongunstig is voor personen met een handicap en de geringe uitstroom uit het stelsel.

Publicaties

Jaarverslag DG Personen met een handicap