Belmod x Take: slotconferentie en eindrapport

Persbericht
4 juli 2022

Op 23 juni organiseerden de FOD Sociale Zekerheid en de Universiteit Antwerpen de slotconferentie van het BELMOD en TAKE project over De niet-opname van sociale rechten in België: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen.

Bij deze gelegenheid werden de conclusies van beide projecten door diverse sprekers toegelicht. Je vindt de resultaten op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Het betreft onder meer: de eerste non-take-up cijfers voor België (TAKE), aangevuld met een getuigenis van een ervaringsdeskundige en enkele beleidsoplossingen zoals proactieve identificatie van rechthebbenden, vereenvoudiging, harmonisering en monitoring van maatregelen (BELMOD).

Proactieve identificatie is een vorm van automatisering om potentieel rechthebbenden aan te schrijven en aan te moedigen om een aanvraag in te dienen. Het doel is zo de opname van inkomensvervangende uitkeringen en kostenverlagende maatregelen onder kwetsbare groepen te verhogen, en zo hun armoederisico te verlagen.

Ook een vereenvoudiging van de wetgeving kan bijdragen tot verbeterde opname van rechten. Hoe eenvoudiger de wetgeving, hoe beperkter de tijd en moeite die personen in een precaire situatie moeten investeren in het verzamelen van informatie over hun rechten.

Naast een vereenvoudiging van de wetgeving en een verdere automatisering zijn maatregelen die inzetten op een duidelijke communicatie, informatie en meer begeleiding noodzakelijk in een beleidsplan om de take up van sociale rechten te bevorderen. Communicatie speelt tijdens het volledige proces van rechtentoekenning een belangrijke rol, vanaf het informeren over het bestaan van het sociaal recht tot aan het goedkeuren of weigeren van een aanvraag of het stopzetten van een recht.

De resultaten van het BELMOD-project zijn gebaseerd op een nieuw microsimulatiemodel. Dit model stelt de beleidsmakers in staat om te beoordelen of geplande sociale hervormingen bevredigende resultaten zullen opleveren. Zo kunnen de gevolgen van de beleidsvoorstellen voor de begroting ingeschat worden en vastgesteld wie er door zal worden beïnvloed (positief of negatief) en wie niet, of slechts in mindere mate.

Het BELMOD model laat toe simulaties toe in de volgende beleidsdomeinen:

  • Bijstand (leefloon, IGO, IVT, IT en VT)
  • Werkloosheidsverzekering
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Gezinsbijslagen
  • Sociale zekerheidsbijdragen

Meer info en contact

Meer informatie (Eindrapport, presentaties, video) op de website van de FOD Sociale Zekerheid: BELMOD project en op de TAKE-website

Wil je graag meer informatie of een interview? Contacteer press@minsoc.fed.be

De non-take-up van sociale bijstand in België: beleidsvoorstellen
Eindrapport BELMOD-project (.pdf)