Bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude : Opleiding over de nieuwe Europese bemiddelingsprocedure

5 december 2022

Op 5 december 2022 ontvangt de FOD Sociale Zekerheid een delegatie van European Labour Authority (ELA) om de Belgische sociale inspectiediensten een opleiding te geven over de Europese bemiddelingsprocedure, een nieuw mechanisme voor geschillenbeslechting tussen de lidstaten. Het doel is ervoor te zorgen dat de Belgische inspectiediensten zich dit nieuwe instrument eigen maken om de doeltreffendheid van de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping te verbeteren.

De FOD Sociale Zekerheid en de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude 

Sinds 2015 werkt de FOD Sociale Zekerheid actief samen met de RSZ en de RSVZ bij het oplossen van geschillen tussen België en andere lidstaten van de Europese Unie (EU) over de geldigheid van A1-documenten en de wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers. Meer concreet treedt DG Beleidscoördinatie & Internationale Relaties als bevoegde autoriteit op in het kader van de door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (ACCS) ingestelde dialoog- en bemiddelingsprocedure (de zogenoemde A1-procedure). De FOD Sociale Zekerheid heeft ook een coördinatie- en controle-instrument ontwikkeld: het OSIRIS-platform. Met dit instrument kunnen op kwartaalbasis statistische verslagen voor de strategische cellen en de SIRS worden opgesteld over het gebruik van de A1-procedure en de kwaliteit van de samenwerking met de andere EU-lidstaten.

Dankzij deze diensten, die nog steeds zijn opgenomen in het SIRS-actieplan 2023-2024, en de nauwe samenwerking met de RSZ en de RSVZ, is België een van de lidstaten die het meest gebruik maken van dit instrument voor dialoog en bemiddeling en die de meeste ervaring hebben met het oplossen van socialezekerheidsgeschillen.

Een nieuwe bemiddelingsprocedure 

Sinds oktober 2019 is een nieuwe geschillenbeslechtingsprocedure (bemiddeling) toegewezen aan de ELA. Deze bemiddelingsprocedure heeft een ruimer materieel toepassingsgebied dan de A1-procedure, aangezien de bemiddelingsprocedure, naast de beslechting van geschillen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid, ook kan worden ingeschakeld voor geschillen op het gebied van het arbeidsrecht (detacheringsrichtlijnen, sociale elementen van het mobiliteitspakket voor de sector wegvervoer, enz.) Dankzij de intensieve werkzaamheden op Europees niveau, waaraan de FOD Sociale Zekerheid actief heeft deelgenomen, is de bemiddelingsprocedure nu effectief en kunnen de lidstaten nu overeenkomen om geschillen voor te leggen aan de bemiddelingscommissie van de ELA.

Momenteel zijn er twee manieren om geschillen op het gebied van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in der minne te schikken: bemiddeling binnen de ACCS en bemiddeling binnen ELA. De FOD Sociale Zekerheid vond het van cruciaal belang om de deskundigen binnen de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) te kunnen opleiden in dit nieuwe bemiddelingsinstrument en het gebruik ervan te bevorderen. Onze hoop is dat bemiddeling oplossingen biedt voor de tekortkomingen en zwakke punten van de A1-procedure die we sinds 2015 hanteren. 

Een tweede opleidingssessie zal waarschijnlijk begin 2023 plaatsvinden voor een ander doelpubliek dat betrokken is bij de bemiddelingsprocedure (openbaar ministerie; andere FOD's of instellingen die mogelijk betrokken zijn). 

Meer info