Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

20 december 2016

De Europese Commissie heeft een herziening voorgesteld van de EU-wetgeving voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Het nieuwe voorstel wil het vrije verkeer van werknemers bevorderen, terwijl het ook de instrumenten versterkt die de nationale overheden kunnen gebruiken om het gevaar van misbruik of fraude te bestrijden. Het voorstel actualiseert de EU-regelgeving op de volgenden punten:

Werkloosheidsuitkeringen

Werkzoekenden kunnen hun werkloosheidsuitkering exporteren van de huidige minimumperiode van drie maanden naar zes maanden. Een lidstaat kan eisen dat iemand ten minste drie maanden op zijn grondgebied moet hebben gewerkt vooraleer hij, wanneer hij zijn baan verliest, beroep kan doen op eerdere werkervaring in een andere lidstaat om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen.

Uitkeringen bij langdurige zorg

Het voorstel geeft een definitie van de “uitkeringen bij langdurige zorg” en waar mobiele burgers dergelijke uitkeringen kunnen aanvragen. 

Toegang van economisch inactieve burgers tot sociale voordelen

Gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, verduidelijkt het voorstel dat de lidstaten kunnen beslissen om geen sociale voordelen te verlenen aan mobiele, economisch inactieve burgers, d.w.z. personen die niet werken, noch actief werk zoeken en geen verblijfsrecht hebben op hun grondgebied. Economisch inactieve burgers hebben alleen verblijfsrecht wanneer zij beschikken over bestaansmiddelen en alomvattende gezondheidszorg.

Coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

De Commissie stelt voor om de administratieve regels die de sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers moeten coördineren, te versterken. Zij wil er zeker van zijn dat nationale overheden over de juiste instrumenten beschikken om de socialezekerheidsstatus van dergelijke werknemers te controleren en wil zorgen voor duidelijkere procedures voor samenwerking tussen de overheden van de lidstaten om mogelijk misbruik en oneerlijke praktijken aan te pakken.

Indexering van de gezinsbijslagen?

Het voorstel wijzigt de bestaande regelgeving inzake de export van kinderbijslag niet. Er is geen indexering van de kinderbijslag voorzien: het land waar de ouder(s) werkzaam is/zijn blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag, en dat bedrag kan niet worden aangepast als het kind elders verblijft. 

Achtergrond

Zonder EU-regelgeving die de sociale zekerheid coördineert, zou het vrije verkeer van personen niet mogelijk zijn. Dankzij deze regels behoud je je sociale bescherming wanneer je naar een andere lidstaat verhuist. Deze coördinatie bestaat al sinds 1959 en wordt geregeld aangepast aan de voortdurend veranderende sociale en economische realiteit in de EU.

Meer informatie