De verklaring van Terhulpen over de toekomst van het sociale Europa

19 april 2024

Op 15 en 16 april 2024 organiseerde de FOD Sociale Zekerheid samen met de FOD Werkgelegenheid in Terhulpen een conferentie op hoog niveau over Europese Pijler van Sociale Rechten. Op deze conferentie hernieuwden de EU, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld hun engagement voor een sterker Sociaal Europa door de ondertekening van een interinstitutionele verklaring over de toekomst van de Europese Pijler van Sociale Rechten.

6 Sessies rijk aan constructieve uitwisselingen en ministeriële debatten

Deze conferentie bracht politieke beleidsmakers, sociale partners en deskundigen samen om de verdere implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten te bespreken. Door middel van boeiende discussies, inzichtelijke panels en gezamenlijke workshops verkenden de deelnemers mogelijke manieren en acties om de principes van de pijler te verstevigen en ervoor te zorgen dat deze in de komende jaren verder worden uitgevoerd, zodat ze een verschil maken in het dagelijks leven van Europeanen. 

Er werden zes sessies georganiseerd om 6 thema's uit te diepen:  

  1. Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen vanuit een intersectioneel perspectief
  2. Iedereen toegang tot sociale bescherming garanderen op een veranderende arbeidsmarkt
  3. Eerlijke arbeidsomstandigheden: kunstmatige intelligentie en algoritmisch beheer
  4. De doelstellingen van Porto bereiken tegen 2030: de rol van analyse, monitoring en statistische capaciteit
  5. Arbeidsmarktbeleid voor een rechtvaardige transitie: het recht op bijscholing en omscholing
  6. De Europese kindergarantie: investeren in kinderen voor een hoog sociaal, educatief en economisch rendement

Lees hier de belangrijkste boodschappen uit deze sessies!

Tijdens de plenaire besprekingen bogen de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de lidstaten zich over belangrijke vragen met betrekking tot toekomstige uitdagingen en prioriteiten: hoe kan het werkgelegenheids- en sociaal beleid de ontwikkeling van menselijk kapitaal bevorderen, het concurrentievermogen en de innovatie vergroten en onze samenleving inclusiever maken? Hoe kunnen we een eerlijke en rechtvaardige transitie bewerkstelligen? Hoe kunnen we de opwaartse sociale convergentie versterken en gelijke kansen in de EU verstevigen?

Ondertekening van de verklaring van Terhulpen 

Tijdens dit evenement ondertekenden het Europees Parlement, de Europese Commissie, België namens 25 EU-lidstaten, het Europees Economisch en Sociaal Comité, ETUC, SGI Europe, SME United en het Sociaal Platform een verklaring over de toekomst van de Europese Pijler van Sociale Rechten. 

In deze verklaring verbinden zij zich ertoe de uitvoering van de Europese Pijler van Sociale Rechten voort te zetten en Sociaal Europa te versterken. In de tekst worden initiatieven voorgesteld voor de toekomstige sociale agenda van de EU tijdens de volgende legislatuur en wordt de Pijler opnieuw bevestigd als het kader voor het sociale beleid van de EU.

Nog een stap in de richting van een sociaal Europa dat zijn burgers verzorgt, voorbereidt en beschermt.

Meer info