Een kritische en propositionele kijk op de sociale verzekeringen van werknemers en zelfstandigen.

25 mei 2022

In de jongste editie van het Belgisch Tijdschrift voor sociale Zekerheid (BTSZ 1/2021) publiceren Guido Van Limberghen, Daniel Dumont, Freek Louckx, Sarah Marchal en Bea Cantillon een Analyse op basis van de aanbeveling van de Europese unie met betrekking tot de toegang van werknemers tot sociale bescherming.

Het thema sociaal Europa is dankzij de Commissie-Juncker (2014-2019) nieuw leven ingeblazen. Haar belangrijkste wapenfeit was de goedkeuring van de Europese Pijler van sociale rechten, een soft law-instrument dat 20 grondbeginselen voorschrijft.

Beginsel 12 van deze pijler bepaalt dat "ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie (...) werknemers en, onder vergelijkbare voorwaarden, zelfstandigen recht hebben op adequate sociale bescherming.

Hoewel de Europese Pijler van sociale rechten niet juridisch bindend is, hebben de Europese instellingen, na de afkondiging ervan, blijk gegeven van hun politieke wil om er een vorm van tenuitvoerlegging aan te geven, door verschillende initiatieven te ontplooien.

“Op Belgisch niveau heeft het bevoegde ministerie, namelijk de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, zich vrij proactief opgesteld. De FOD Sociale Zekerheid schreef immers al vóór de officiële goedkeuring van de Aanbeveling door de Raad van de Unie een overheidsopdracht uit voor een studie die, zoals een audit, systematisch de Belgische sociale verzekeringen van werknemers en zelfstandigen onder de loep neemt om tekortkomingen in de toegang tot sociale bescherming op te sporen en voorstellen te formuleren die aansluiten bij de in de Aanbeveling geformuleerde beginselen.”

Het artikel in het BTSZ zet de krachtlijnen van het verslag uiteen door een samenvatting te geven van de belangrijkste kritieken en voorstellen van het onderzoeksteam over de sociale verzekeringen van werknemers en zelfstandigen in België.

BTSZ 1/2021 een kritische en propositionele kijk op de sociale verzekeringen (.pdf)

Actieplan toegang sociale bescherming werknemers en zelfstandigen