Eindrapport Federaal Actieplan Handicap goedgekeurd door de ministerraad

13 mei 2024

Op vrijdag 3 mei 2024 keurde de ministerraad het eindrapport goed over de implementatie van het federaal actieplan handicap 2021-2024.

Het federaal actieplan handicap is het actieplan van de federale regering om deze legislatuur de inclusie van personen met een handicap doorheen alle federale beleidsdomeinen te bevorderen. De 145 maatregelen expliciteren de dimensie 'handicap' van de geplande maatregelen in het regeerakkoord, en dragen bij tot de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap.

Het actieplan voorzag in twee rapportages over de implementatie van het actieplan aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken van de Kamer, een tussentijdse rapportage in het najaar van 2022 en een eindrapport aan het einde van de legislatuur in 2024.

Op basis van het eindrapport blijkt dat 105 maatregelen volledig en 27 deels uitgevoerd werden, wat gezamenlijk een uitvoeringspercentage geeft van 91% van de maatregelen van het actieplan. Voor 101 maatregelen, meer dan twee derde, werden consultaties gehouden met het maatschappelijk middenveld of met gebruikers of doelgroepen. Naast de cijfermatige rapportering en een overzichtstabel van de maatregelen, bevat het rapport een bespreking van de uitdagingen en verwezenlijkingen voor elke maatregel per as van het regeerakkoord. De samenwerking in het kader van dit actieplan hebben ook geleid tot een aantal bijkomende maatregelen en initiatieven. Deze worden ook toegelicht in de tekst van het rapport. 

Ter ondersteuning van de minister bevoegd voor Personen met een handicap, stond onze FOD in voor de redactie van het rapport op basis van een rapportering via het federaal netwerk handicap, bestaande uit vertegenwoordigers van alle federale beleidscellen en administraties. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en Unia, het onafhankelijk mechanisme voor het VN-Verdrag, werden eveneens nauw betrokken bij dit proces. Zij ontvingen alle informatie waarop de rapportering gebaseerd is, namen deel aan de conferenties met het maatschappelijk middenveld over de implementatie van het actieplan op 22 november 2022 en 29 november 2023, en konden hun advies over de concretisering van de 145 maatregelen te geven.

Elke toekomstige federale regering zal verplicht zijn om een actieplan handicap aan te nemen. Op 02 mei 2024 werd het wetsontwerp goedgekeurd in de Kamer dat de verplichting invoert voor elke toekomstige federale regering om een actieplan handicap op te stellen. Deze wettelijke verankering kwam er op voordracht van de minister bevoegd voor personen met een handicap en is gebaseerd op de werkwijze voor het huidige actieplan 2021-2024.

Meer info