EPSCO-Raad van 16 juni 2016

16 juni 2016

Vandaag vergaderen de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg om de Europese Raad van 28-29 juni voor te bereiden en de dossiers te bespreken die het Nederlands Voorzitterschap heeft voorgesteld.

De EPSCO-Raad zal een oriënterend debat voeren over de maatregelen inzake tewerkstelling en sociaal beleid vermeld in de aanbevelingen per land. Deze aanbevelingen geven de wenselijke koers aan voor de acties die iedere EU-lidstaat moet ondernemen om de doelstellingen in het kader van het Europees Semester 2016 te realiseren. 

De Raad zal tevens de beleidsconclusies “Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting: een geïntegreerde aanpak” goedkeuren.

Op wetgevend vlak zal de Raad tot slot een stand van zaken opmaken over de voortgang van de lopende gesprekken over 3 voorstellen van richtlijn: 

  • het voorstel voor een richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten voor personen met een handicap (“European Accessibility Act”);
  • het voorstel tot herziening van richtlijn 96/71/CE betreffende de detachering van werknemers; 
  • het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van de gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 

De FOD Sociale Zekerheid speelt een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van de aspecten in verband met sociale bescherming bij de EPSCO Raad