EPSCO Raad van 16 juni 2017

15 juni 2017

Vandaag vergaderen de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg om de Europese Raad van 22-23 juni voor te bereiden en de dossiers te bespreken die het Maltees Voorzitterschap heeft voorgesteld. De FOD Sociale Zekerheid speelt een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van de aspecten in verband met sociale bescherming bij de EPSCO Raad.

De Raad zal een oriënterend debat voeren over de maatregelen inzake tewerkstelling en sociaal beleid die zijn vermeld in de aanbevelingen per land. Deze aanbevelingen geven de wenselijke koers aan voor de acties die iedere EU-lidstaat moet ondernemen om de doelstellingen van het Europees Semester 2017 te realiseren. De Raad zal ook voor de 1ste keer het voorstel van de Europese Commissie van de “Europese pijler van sociale rechten” bespreken.

Op wetgevend vlak zal de Raad tot slot een stand van zaken opmaken over de de gesprekken over 4 voorstellen van richtlijn:

  • het voorstel voor een richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten voor personen met een handicap (“European Accessibility Act”);
  • het voorstel tot herziening van richtlijn 96/71/CE betreffende de detachering van werknemers;
  • het voorstel tot herziening van verordening 883/04 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels ;
  • het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van de gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

EPSCO Raad meeting