EU24 Laatste vergadering als voorzitter: de administratieve commissie

1 juli 2024

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU is ten einde, bij deze kijken we even terug op het laatste event. Op 25, 26 en 27 juni zat de FOD Sociale Zekerheid namens België de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor.

De AC speelt een centrale rol in het behoud van de sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen. Haar belangrijkste taak is te zorgen voor een uniforme administratieve interpretatie van de Europese verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels om het vrije verkeer van personen binnen de EU te garanderen. Het werk van de AC is ook gericht op het bevorderen van de vrijheid om grensoverschrijdende diensten te verlenen, terwijl ze het werk van nationale overheden vergemakkelijkt om te zorgen voor de correcte uitvoering van de bovengenoemde Europese verordeningen.

Op 25 juni kwam de AC bijeen in de vorm van een werkgroep (WP). Werkgroepen bestaan uit thematische bijeenkomsten die worden voorgesteld door de lidstaat die de AC voorzit, met als hoofddoel bepaalde kwesties waarmee de AC bij de uitvoering van zijn taken kan worden geconfronteerd, grondiger te onderzoeken. Op 26 en 27 juni vond een formele vergadering van de AC plaats.

Op het WP van 25 juni wilde onze FOD werken aan de manier waarop het bestuur functioneert. Het doel van onze FOD was tweeledig: 1/ een diagnose stellen van de manier waarop de AC functioneert op basis van gedeelde observaties; 2/ zeer operationele aanbevelingen en een werkmethode voor de uitvoering ervan vaststellen.

Hiertoe stelde de FOD Sociale Zekerheid, ondersteund door een academische expert, professor Jean-Philippe Lhernould, een kadernota op die werd voorgesteld en besproken op de vergadering van de AC in maart. Onze FOD lanceerde vervolgens een online enquête die open stond voor alle delegaties en hield 14 bilaterale bijeenkomsten met "bevoorrechte belanghebbenden" (met bepaalde delegaties, ervaren oud-gedelegeerden, het secretariaat van de Raad van Bestuur, enz.) Deze methode leverde een schat aan materiaal op, dat werd gebruikt om een analyserapport op te stellen met de standpunten van iedereen over hoe de AC momenteel functioneert en hoe het effectiever kan worden gemaakt. Dit diende als basis voor de discussies tijdens de werkgroep op 25 juni.

De ochtend van 25 juni was gewijd aan de bevindingen. Veel delegaties spraken hun steun uit voor het Belgische initiatief en de inhoud van het rapport van het voorzitterschap. De besprekingen waren constructief en leidden tot een gedeelde diagnose.

In de namiddag werden de delegaties op basis van deze gedeelde diagnose verdeeld in vier subgroepen. Hun doel was om maximaal 4 prioritaire aanbevelingen per groep te identificeren uit de door het Belgisch Voorzitterschap voorgestelde aanbevelingen. Deze werkmethode werd zeer gewaardeerd door de delegaties. De aanbevelingen die niet als prioritair werden geselecteerd, zullen grondig worden geanalyseerd met het oog op hun toekomstige uitvoering. 12 aanbevelingen werden geselecteerd door de subgroepen en gevalideerd door de plenaire vergadering.

Het laatste deel van de werkdag was gewijd aan discussies over de manier waarop deze prioritaire aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Vier delegaties (Hongarije, Duitsland, Luxemburg en België) zullen onverwijld het voortouw nemen bij deze werkzaamheden en tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur in oktober voor het eerst verslag uitbrengen over hun vorderingen. De komende weken zullen cruciaal zijn om te profiteren van de resultaten van de werkgroep en om snel een proces op gang te brengen voor de uitvoering van de besluiten die door de commissie zijn genomen.

Aan het eind van de dag organiseerde onze FOD een diner in Chalet Robinson om de cohesie tussen de verschillende AC-leden te bevorderen.

Tijdens de formele vergadering die volgde op 26 en 27 juni, zat de FOD Sociale Zekerheid discussies voor over de volgende hoofdthema's: samenwerking met ELA, digitalisering van de CEAM, gezondheidszorg bij grote rampen, coördinatie van verlof voor mantelzorgers, compatibiliteit van het EESSI-systeem met de GDPR, en de uitwisseling van informatie bij de verwerking van grensoverschrijdende pensioendossiers. De debatten waren levendig maar constructief. Het Belgisch Voorzitterschap, gesteund door de leden van de Raad van Bestuur, was in staat om conclusies te trekken op de punten die het nodig had.

Proficiat aan het projectteam voor dit succes en dank aan iedereen die op een of andere manier betrokken was. De doelstellingen zijn volledig bereikt.

Net als alle evenementen waaraan onze FOD heeft bijgedragen, eindigde ons voorzitterschap officieel met een positieve noot op zondag 30 juni. We wensen het Hongaarse voorzitterschap, dat het op 1 juli overneemt, veel succes!