Federaal Actieplan handicap: een verplichting voor elke volgende federale regering

3 mei 2024

Op 02 mei 2024 keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat de verplichting invoert voor elke toekomstige federale regering om binnen twaalf maanden na haar aantreden een federaal actieplan voor personen met een handicap aan te nemen. Dit wettelijke kader is het initiatief van de minister die verantwoordelijk is voor personen met een handicap.

De federale actieplannen handicap zullen de maatregelen bepalen die op federaal niveau door elke minister en staatssecretaris moeten worden genomen met het oog op de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de verwezenlijking van het recht op integratie van personen met een handicap volgens de Grondwet (artikel 22ter), op alle federale beleidsdomeinen.

De Ministerraad zal de plannen opstellen en de acties monitoren. De algemene coördinatie wordt verzorgd door de minister die verantwoordelijk is voor personen met een handicap. Ze zullen worden ondersteund door het federale contactpunt voor het Verdrag, dat gevestigd is binnen de FOD Sociale Zekerheid, en door het federale netwerk handicap.

Het maatschappelijk middenveld van personen met een handicap, in het bijzonder de Nationale Hoge Raad Personen met Handicap en het onafhankelijke mechanisme Unia, moeten actief betrokken worden bij de goedkeuring, uitvoering en monitoring van toekomstige actieplannen handicap. 

De gefedereerde entiteiten zullen moeten worden geraadpleegd tijdens de voorbereiding van het federaal actieplan handicap om potentiële problemen te identificeren die binnen de bevoegdheid van de federale overheid vallen.

Een tussentijdse en eindevaluatie van de uitvoering van het Federaal Actieplan zullen tijdens elke zittingsperiode aan de Kamer moeten worden voorgelegd.

Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat sinds 2009 van kracht is in België, legt de gelijke rechten van personen met een handicap vast. Het recht op volledige inclusie van personen met een handicap in onze samenleving is sinds 2021 ook vastgelegd in artikel 22ter van de Belgische Grondwet. Om aan de internationale en grondwettelijke verplichtingen te voldoen, is het essentieel om de gehandicaptenproblematiek op te nemen in al het overheidsbeleid en te zorgen voor een nauwe coördinatie tussen alle betrokken actoren. 

In 2021 keurde de federale regering een "Federaal Actieplan" goed, gebaseerd op de zes assen van het regeerakkoord, om de initiatieven van de federale regering om het Verdrag uit te voeren te coördineren. Dit plan bevat 145 concrete maatregelen die betrekking hebben op alle aspecten van het leven en die de betrokken ministers en staatssecretarissen tijdens deze legislatuur moesten uitvoeren. De vooruitgang wordt gemonitord door tussentijdse en eindrapporten aan het parlement. De wet die net is aangenomen, is grotendeels gebaseerd op de werkwijze en goede praktijken die in het huidige Federaal Actieplan Handicap 2021-2024 zijn geïdentificeerd.

Meer info