FOD Sociale Zekerheid stelt vernieuwd directiecomité en nieuwe structuur voor

Persbericht
1 maart 2022

Vandaag begint een nieuw hoofdstuk voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: een nieuw directiecomité, een nieuw strategisch plan en een nieuwe organisatiestructuur. Deze vernieuwingen zullen onze FOD in staat stellen om een kwalitatief verschil te blijven maken voor de burgers, in het bijzonder burgers in een kwetsbare positie, en om een sociaal beleid voor te bereiden dat een duurzame sociale zekerheid nastreeft.

Op 1 maart is een nieuw directiecomité bij de FOD Sociale Zekerheid geïnstalleerd, onder leiding van voorzitter Peter Samyn. Dat comité zal zorgen voor een nieuwe wending in het beleid van deze federale overheidsdienst, zowel wat betreft haar rol van beleidsvoorbereider als uitvoerende administratie, en dat in het bijzonder voor personen met een handicap. 

Het comité bestaat uit 6 leden van wie 4 nieuwe directeur-generaals, 1 stafdirecteur en de voorzitter, Peter Samyn:

  • Christof Van den Bergh, Stafdirecteur Centrale Diensten  
  • Manuel Paolillo, Directeur-generaal Beleidscoördinatie & Internationale Relaties
  • Yves De Smedt, Directeur-generaal Tegemoetkomingen Personen met een handicap ad interim
  • Bernard Vandecavey, Directeur-generaal Juridische Expertise ad interim
  • Rudi Van Dam, Directeur-generaal Analyse & Monitoring ad interim

“Met het nieuwe directiecomité en de nieuwe matrixstructuur staan we aan de start van een boeiend avontuur: we stippelen het samen uit, geven het vorm en ontwerpen een gemeenschappelijke kijk op leidinggeven en organisatie. We streven ten volle naar authentiek leiderschap, waar ieder zichzelf kan zijn, en ook introspectie zijn plaats heeft. En we bouwen samen aan een duurzame organisatie.

Een eerste belangrijk werkpunt dat mij na aan het hart ligt, is alvast inclusiviteit, in onze werking en in ons personeelsbestand. Dit jaar starten we daarom een leiderschapstraject waarbij één van de doelstellingen is om ook vrouwen in onze organisatie voor te bereiden op een directierol zodat we dit onevenwicht voor onze organisatie kunnen wegwerken.”  - Peter Samyn, Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid

Een nieuwe structuur om de uitdagingen van morgen aan te gaan

In een snel veranderende wereld waar zich voortdurend nieuwe uitdagingen aandienen, moet de FOD Sociale Zekerheid een moderne, toonaangevende professionele organisatie worden die flexibel is en zich kan aanpassen. Een nieuwe matrixorganisatie kan hiertoe bijdragen. In die structuur zal de FOD Sociale Zekerheid voortaan bestaan uit 4 directies-generaal en centrale diensten.    

  • De Centrale Diensten ondersteunen het management en het personeel van de FOD Sociale Zekerheid bij alle interne ondersteunende functies zoals: personeelsbeleid, begroting, welzijn en preventie op het werk, ICT, communicatie, logistiek en organisatiebeheer.
  • De Directie-Generaal Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.
  • De Directie-Generaal Analyse en Monitoring is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid ervan met feiten aantonen. De DG zal de drijfkracht worden van de ambitie om onze organisatie in alle geledingen “data-driven” te laten werken. Naast de financiële monitoring en consolidatie van de begroting “sociale bescherming” en de activiteiten van de Werkgroep “Sociale Impact Covid-19” zullen we in de DG ook de beleidsevaluatie verder uitbouwen en de wetenschappelijke expertise over sociale bescherming delen met partners.
  • De Directie-Generaal Beleidscoördinatie en Internationale Relaties brengt expertise samen om de beleidsprojecten tot een goed resultaat te brengen. Daarnaast verzorgt de DG de vertegenwoordiging van ons land op vlak van sociale bescherming in tal van internationale organisaties. De DG zal ook actief zijn bij de coördinatie van of de actieve medewerking aan de federale actieplannen zoals het federaal actieplan “Personen met een handicap” of het federaal actieplan ter bestrijding van de armoede.
  • De Directie-Generaal Tegemoetkomingen voor personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van tegemoetkomingen aan volwassenen met een handicap na een evaluatie van de handicap en een onderzoek naar de inkomsten en de gezinssituatie. De DG levert ook andere diensten, zoals parkeerkaarten en attesten die hen toestaan van diverse sociale en fiscale maatregelen te genieten, zodat de autonomie van mensen met een handicap vergroot en zij zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Contact

Persverantwoordelijken van de FOD Sociale Zekerheid

0473 13 13 29
press@minsoc.fed.be