Grensoverschrijdend telewerken in de EU, de EER en Zwitserland: sluiting van een raamovereenkomst!

8 juni 2023

Op 6 juni 2023 hebben de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een Europese raamovereenkomst inzake sociale zekerheid ondertekend die het gebruik van telewerk vergemakkelijkt ten voordele van werknemers en hun werkgevers. Dankzij deze raamovereenkomst zullen duizenden Europese grensarbeiders meer kunnen telewerken over de landsgrenzen zonder wijzigingen in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en zonder administratieve rompslomp voor hun werkgevers.

Meer in het bijzonder vergemakkelijkt deze raamovereenkomst het sluiten van individuele afwijkingen ten gunste van een categorie telewerkers in loondienst en hun werkgever(s), mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
België treedt op al depositarisstaat voor deze Kaderovereenkomst inzake de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 in geval van gewoon grensoverschrijdend telewerk.

De raamovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerken is het resultaat van discussies en werkzaamheden gecoördineerd door de RSZ binnen een werkgroep van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. De rol van de Administratieve Commissie heeft als opdracht toe te zien op de correcte toepassing van de verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze verordeningen (883/2004 en 987/2009) zijn essentieel om het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie te waarborgen, aangezien zij de belemmeringen voor mobiele burgers opheffen door hun socialezekerheidsrechten te garanderen, ongeacht de lidstaat waar zij werken, wonen of verblijven.

Alle informatie over deze raamovereenkomst, de lijst van ondertekenende staten en hun bevoegde instellingen voor de implementatie ervan vindt u op deze pagina.