Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

26 juli 2022

De ministerraad stemt in tweede lezing in met de nota ‘Working in the Arts – hervorming van het kunstenaarsstatuut’. De ontwerpen a) en c) worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het ontwerp van koninklijk besluit b) betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

  • (a) Voorontwerp van wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers
  • (b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers
  • (c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

Working in the Arts: Wetteksten