Jaarverslag 2016 van het Europees Sociaal Beschermingscomité

16 november 2016

Het Jaarverslag 2016 van het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) werd in oktober aan de Raad van Ministers van Sociale Zaken aangeboden als meest recente publicatie. De FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigt België in het SPC, dat de sociale situatie in de Europese Unie opvolgt en de ontwikkeling van het sociaal beschermingsbeleid van de lidstaten en van de Unie analyseert.

Nieuw in het rapport van dit jaar is dat er in landenfiches voor elke lidstaat een tabel werd opgenomen met de belangrijkste structurele uitdagingen en goede resultaten op het vlak van de sociale bescherming. Bij de belangrijke uitdagingen voor België worden onder andere vermeld: het hoge aandeel van de bevolking en in het bijzonder ook van de kinderen die leven in huishoudens met zeer weinig betaald werk en het toenemend armoederisico van de laaggeschoolden. Anderzijds worden er ook goede resultaten aangehaald. Zo kent België bijvoorbeeld een relatief lage inkomensongelijkheid en een laag armoederisico van werkenden.

Op basis van een set van gemeenschappelijk overeengekomen sleutelindicatoren (de Social Protection Performance Monitor) worden sociale trends geïdentificeerd in de lidstaten en op het niveau van de EU. Er wordt nagegaan in welke mate er vooruitgang wordt geboekt in de richting van de Europese doelstelling op het vlak van armoede en sociale uitsluiting en de belangrijke sociaal beleidshervormingen in de lidstaten worden in kaart gebracht. 

Jaarverslag 2016 (alleen in het Engels)