Jaarverslag Commissie Arbeidsrelaties

2 april 2021

De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie publiceert het jaarverslag van 2020.

In het eerste deel van het verslag worden de kenmerken van de ontvangen aanvragen besproken, waarna in een tweede deel de genomen beslissingen inhoudelijk worden geanalyseerd.

De aanvragen komen uit zeer diverse sectoren.

Omwille van COVID-19 was het vanaf maart 2020 niet mogelijk om fysieke zittingen te houden in de gebouwen van de FOD Sociale Zekerheid. De zittingen van de Commissie werden gehouden via videoconferentie. 

De Commissie heeft tot taak beslissingen te nemen betreffende de kwalificatie van een bepaalde arbeidsrelatie. Het gaat om een “sociale ruling” die tot doel heeft één of meerdere partijen betrokken bij een arbeidsrelatie vóór de aanvang hiervan, of minstens in binnen tijdsbestek van één jaar na de aanvang ervan, rechtszekerheid te bieden.

De Commissie nam in 2020 in 33 dossiers een beslissing. In 14 dossiers besloot de Commissie tot niet-ontvankelijkheid van de aanvraag. In 18 dossiers beoordeelde de Commissie de gegrondheid van de aanvraag. In één dossier trok de aanvrager zijn verzoek tot kwalificatie in, en besliste de Commissie derhalve dat de zaak zonder voorwerp was geworden.

In twee dossiers over de sector van het vervoer van personen over de weg (platformwerk in de zogenaamde deeleconomie) oordeelde de Commissie dat er op grond van artikel 337/2, §1 van de Arbeidsrelatieswet,  rekening houdende met de toepasselijke criteria, sprake was van een vermoeden van arbeidsovereenkomst. De Commissie oordeelde in beide gevallen vervolgens ook dat het vermoeden niet werd weerlegd aan de hand van de algemene criteria.

Lees het Jaarverslag van de CAR