Nieuwe statistieken beschikbaar

30 juli 2019

De FOD Sociale Zekerheid produceert een aantal statistieken inzake sociale bescherming. Daarvoor worden de gegevens van diverse partnerinstellingen samengebracht. Zo geven de statistieken een algemeen overzicht van de sociale bescherming in België. De gegevens vloeien voort uit opdrachten en activiteiten van de FOD Sociale Zekerheid zelf of worden door de FOD verzameld in het kader van Europese wetgeving. 

Onze FOD verzamelt, verwerkt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming, etc.

Volgende statistieken stonden reeds online: 

  • De Budgettaire statistieken
  • Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming (ESSOBS)
  • Gezondheidsrekeningen (SHA)

Daar zijn nu aan toegevoegd:

  • Lange statistische reeksen
  • Cijfers over personen met een handicap

De Lange statistische reeksen maken het mogelijk om tendensen over lange termijn af te leiden aangezien zij teruggaan tot 1970. De cijfers hebben betrekking op de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen, waarbij een zekere uniformiteit in de voorstelling van de statistieken van die twee stelsels wordt nagestreefd. Ook de statistieken van de geneeskundige verzorging, het ambtenarenstelsel, de Overzeese Sociale Zekerheid en de sociale bijstand komen aan bod.
De cijfers hebben o.a. betrekking op het aantal uitkeringstrekkers, barema’s, financiering en uitgaven.

Lange statistische reeksen

De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Deze tegemoetkomingen maken deel uit van de sociale bijstand in België. In tegenstelling tot de sociale zekerheid, die gefinancierd wordt met bijdragen van werknemers en werkgevers, is de sociale bijstand een residuair stelsel dat rechtstreeks gefinancierd wordt vanuit de algemene overheidsmiddelen.

De statistieken betreffen de uitkeringen onder het beheer van de DG Personen met een handicap: de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming.

Cijfers over personen met een handicap