Nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen

8 april 2022

Op vrijdag 1 april 2022 heeft de federale Ministerraad beslist tot het invoeren van een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor de zelfstandigen die, ten gevolge van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, rechtstreeks worden getroffen in de uitoefening van hun zelfstandige activiteit. 

Zij moeten daarbij een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen, in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019, en dit ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Zij dienen tevens een rechtstreeks causaal verband aan te tonen tussen dit omzetverlies en het conflict.

Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe tijdelijke crisismaatregel dienen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van minstens 4 kwartalen uit de afgelopen 16 kwartalen effectief betaald te zijn. Voor startende zelfstandigen, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen, volstaat de effectieve betaling van 2 kwartalen.

Het betreft een maandelijkse financiële uitkering van 1.747,15 euro (zelfstandigen met gezinslast) of 1.398,17 euro (zonder gezinslast). 

Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro, alsook actieve gepensioneerde zelfstandigen, kunnen aanspraak maken op de helft van het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering.

De nieuwe tijdelijke crisismaatregel geldt in de periode van 1 april 2022  tot en met 30 juni 2022 en wordt momenteel uitgewerkt in een wetgevend initiatief.  Voor meer informatie kan de zelfstandige terecht bij zijn sociaal-verzekeringsfonds.

Bovendien heeft de Ministerraad ook beslist om het derde luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht in het kader van de COVID-crisis te verlengen voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 dagen moeten onderbreken omwille van quarantaine of voor de zorg voor hun kinderen bij sluiting van de school of van het kinderdagverblijf, kunnen bijgevolg ook in de komende maanden aanspraak maken op een uitkering per periode van minstens 7 dagen onderbreking.