Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

27 juli 2016

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee het overbruggingsrecht voor zelfstandigen op enkele punten wordt hervormd. Dit maakt deel uit van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Ter herinnering: het overbruggingsrecht houdt in dat de zelfstandige een uitkering krijgt en zijn recht op kinderbijslag en geneeskundige verzorging blijft behouden zonder sociale bijdragen te moeten betalen. Het overbruggingsrecht geldt, onder bepaalde voorwaarden, voor:

  • zelfstandigen die failliet werden verklaard;
  • zelfstandigen voor wie een collectieve schuldenregeling geldt;
  • bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet zijn verklaard;
  • zelfstandigen die omwille van bepaalde gebeurtenissen ongewild hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten en daardoor plots geen inkomen meer hebben (natuurramp, vernieling van gebouw of materiaal, brand of allergie).

De goedgekeurde teksten bevatten volgende wijzigingen:

  • een volledig behoud van rechten voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (vroeger beperkt tot geneeskundige verzorging maar nu ook voor uitkeringen);
  • een voorwaarde voor effectieve bijdragebetaling;
  • de verdere uitwerking van de "stopzetting omwille van economische redenen" in een koninklijk besluit.

Persbericht Ministerraad

Overbruggingsrecht