Pensioen zelfstandigen

22 mei 2017

De ministerraad keurde de welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen goed.

Het voorontwerp van wet voert een afzonderlijk basisbedrag in voor de minimum rust- en overlevingspensioenen die aan zelfstandigen met een onvolledige loopbaan worden uitbetaald. Dit laat toe die bedragen met 1,7 % te verhogen, zoals voorzien in het sociaal akkoord. De nieuwe basisbedragen worden wettelijk gekoppeld aan de minimum rust- en overlevingspensioenen in het pensioenstelsel van de werknemers en meer bepaald aan de nieuwe basisbedragen voor werknemers met een onvolledige loopbaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de volgende welvaartsaanpassingen:

  • een verhoging van de pensioenen, die zijn ingegaan tussen 1995 en 2004, met 1% op 1 september 2017
  • een verhoging van het eersteinkomensplafond voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen en de overgangsuitkering met 1,7% op 1 januari 2018
  • een verhoging van het vast bedrag van het overlevingspensioen ingeval van cumulatie met sociale uitkeringen tot op het niveau van de inkomstengarantie voor ouderen (IGO) op 1 september 2017.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Verslag van de Ministerraad