Recht op sociale bescherming

12 mei 2016

De Kamer heeft een resolutie over de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid goedgekeurd. Daarbij werd de rol van de FOD Sociale Zekerheid (meer bepaald BELINCOSOC) bijzonder gewaardeerd.

BELINCOSOC promoot de internationale samenwerking van alle actoren van de Belgische sociale zekerheid en is een efficiënt hulpmiddel voor het opzetten van grootscheepse internationale acties en voor steun aan de landen die hun sociale beschermingssysteem willen organiseren, uitbouwen of verbeteren. Het verzekert daarnaast, als unieke gesprekspartner en namens zijn leden, de relaties met de internationale organisaties voor sociale bescherming en welzijnsvraagstukken.

In september 2000 ondertekenden regeringsleiders uit 189 verschillende landen in New York de United Nations Millenium Declaration (UNMD). Middels acht concreet geformuleerde doelstellingen — variërend van het halveren van wereldwijde extreme armoede tot het verzekeren van universele basiseducatie — had de UNMD voor ogen om tegen 2015 de algemene levenssituatie van miljoenen mensen wereldwijd significant en op duurzame wijze te verbeteren. Vier van de acht geformuleerde doelstellingen werden globaal genomen voor het verstrijken van de vooropgestelde termijn verwezenlijkt, waardoor de Millenium Development Goals onmiskenbaar hebben bijgedragen tot meer welvaart en welzijn voor miljoenen mensen wereldwijd.

BELINCOSOC