Sociale bijdragen voor zelfstandigen

25 november 2021

De FOD Sociale Zekerheid, cel ExperTIZ, werkte een nieuwe reglementering uit voor de betaling van sociale bijdragen door zelfstandigen. Tegelijk worden initiatieven genomen voor een gelijke toepassing hiervan door alle sociale verzekeringsfondsen. Diverse instructies worden opgesteld en tegelijk beantwoorden we eventuele vragen van fondsen en zelfstandigen.

Deze nieuwe maatregel is een nieuwe stap voorwaarts in de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, een proces dat startte met een grondige hervorming in 2015.

De FOD werkte deze hervorming uit, in samenspraak met alle betrokken actoren. Er is ondertussen ook al een eerste evaluatie geweest, waarbij de huidige nieuwe maatregelen tot de aanbevelingen behoorden. In die evaluatie speelde de FOD een belangrijke rol voor het structureren van de werkzaamheden, de juridische analyses en de verwerking van data over de eerste drie jaren waarin de nieuwe bijdragenberekening werd toegepast.

Economische realiteit van de zelfstandige

In een eerste fase wordt de berekening van de sociale bijdragen afgestemd op de geschatte inkomsten van het jaar zelf, en niet meer op die van drie jaar voordien. Dat moet er voor zorgen dat de betaling beter overeenkomt met de economische realiteit van de zelfstandige. Eens de inkomsten definitief bekend zijn, volgt een ‘regularisatie'. Dat komt neer op ofwel een bijdragecomplement ofwel een terugbetaling van teveel betaalde bijdragen, vaak twee jaar later.

Vrije keuze

Toch waren er nog beperkingen. Zo kunnen zelfstandigen enkel lagere sociale bijdragen genieten binnen bepaalde vastgelegde drempels en volgens geschatte inkomsten. Het nieuwe besluit schaft de tussendrempels af, waardoor zelfstandigen vrij het bedrag kunnen betalen dat ze denken verschuldigd te zijn. Ze moeten enkel bij het sociaal verzekeringsfonds een objectieve verantwoording geven bij de aanvraag tot vermindering. De minimumbijdrage blijft wel behouden.

Correcties

In geval van een onterechte vermindering, blijft het systeem van de verhoging van de sociale bijdragen behouden. De verhoging bedraagt 3 procent van het deel van de definitieve bijdrage dat het bedrag overschrijdt van de verminderde voorlopige bijdrage en dat onbetaald blijft op 31 december van het bijdragejaar. Een eenmalige verhoging van 7 procent per jaar zal worden aangerekend in geval van niet-betaling op 31 december van het bijdragejaar.

(BELGA + eigen berichtgeving)

Zie ook: Hervorming berekening sociale bijdragen zelfstandigen