Sociale Inspectie: Jaarverslag 2015

16 december 2016

De Sociale inspectie publiceert haar Jaarverslag 2015. Je leest er in hoe de dienst is samengesteld en hoe ze werken, wat hun opdrachten zijn en vooral, wat de resultaten zijn.

Cijfers

In totaal werden 12.896 vaststellingen gedaan. Er werd een waarschuwing (met regularisatie) gegeven in 64,48 % van de gevallen en een Pro Justitia of strafrapport in 33,51 % van de gevallen. In  2015 was het totaal van de inkomsten 141.324.501 €. Bijna driekwart van het bedrag van de loonregularisaties is het gevolg van controles in de grote ondernemingen en vooral van controles op grensoverschrijdende fraude.

Sociale dumping

In 2015 werd specifiek meer ingezet op de strijd tegen de sociale dumping omdat deze sociale fraude steeds grotere proporties aanneemt. Ook in de volgende jaren zal dit het prioritaire aandachtspunt blijven. Dankzij technieken zoals datamining kunnen onze inspectiediensten controles plannen bij werkgevers met een hoge risicoscore. De kans is dan (veel) groter dat men werknemers zal aantreffen die niet zijn aangegeven bij de sociale zekerheid.

Flexi-jobs

De term verwijst naar de flexibele tewerkstelling van een werknemer binnen een “raamovereenkomst” die met de werkgever werd afgesloten. Daarna wordt tussen de beide partijen een flexi-job arbeidsovereenkomst afgesloten. Het bijhorende loon omvat alle verschuldigde vergoedingen die als loon aanzien worden voor de sociale zekerheid. Het flexiloon is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Het is ook vrijgesteld van inkomstenbelastingen. De werkgever is aan de RSZ een bijzondere bijdrage van 25% verschuldigd op het loon en vakantiegeld.

De werkgever die werknemers in een flexi-job tewerkstelt moet een registratiesysteem gebruiken (de “witte kassa” of een ander bij koninklijk besluit bepaald systeem).  Deze nieuwe reglementering inzake flexi-jobs is in werking getreden op 1/12/2015. De impact op de sociale fraude in de horecasector zal in de komende jaren moeten blijken.

Opdrachten

Het vrijwaren en versterken van de sociale bescherming is de belangrijkste opdracht van de Sociale Inspectie. Daarom  controleren ze of werkgevers hun werknemers correct aangeven bij de sociale zekerheid. Daarnaast is er aandacht voor fraudefenomenen die een gevaar kunnen betekenen voor ons sociale zekerheidssysteem:

  • schijnzelfstandigheid;
  • illegale tewerkstelling van werknemers;
  • georganiseerde fraude inzake sociale zekerheidsbijdragen en verschillende vormen van sociale spitstechnologie;
  • grensoverschrijdende fraude.

Jaarverslag 2015.