Socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Israël

17 oktober 2017

Op 1 juni 2017 is de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Israël (24 maart 2014) in werking getreden.

Met Israël bestond er reeds een verdrag, maar dat dateerde van 1971 en was uitsluitend van toepassing op de werknemers. Na ongeveer 40 jaar was het tijd om het te actualiseren aan de nieuwe wetgevingen en principes van beide landen. Verder was aangewezen dat de zelfstandigen ook geïntegreerd werden in dit nieuwe verdrag.

De nieuwe Overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Israëlisch socialezekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen. Het gaat om deze takken van de sociale zekerheid:

  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • rust- en overlevingspensioen
  • invaliditeitsuitkering
  • gezinsbijslag.

De Overeenkomst heeft 4 doelstellingen:

  • een dubbele onderwerping vermijden van enerzijds de Israëlische onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Israël; 
  • de socialezekerheidsrechten die in beide landen verworven werden behouden;
  • gelijke behandeling met de eigen onderdanen;
  • de overgang van het ene socialezekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken. 

Tekst van de overeenkomst (.pdf)