Statistieken van sociale bescherming

12 februari 2020

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming) met een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

In 2017 bedroegen de uitgaven voor sociale bescherming in België 128,3 miljard euro. Ze kwamen neer op 29,22 % van het bbp.

In vergelijking met de gegevens van 2016 merken we een vermindering in de uitgaven in verband met de werkloosheid. Ze vertegenwoordigen 2,51 % van het bbp in 2016 tegen 1,91 % van het bbp in 2017. Deze vermindering is het gevolg van de verschillende maatregelen die door de regering genomen werden en een methodologische correctie van de ESSOBS statistieken.

Voor de vergrijzingskosten merken we een verhoging op in 2017. Deze vertegenwoordigen  10,62 % van het bbp in 2016 tegen 11,06 % van het bbp in 2017. Dit heeft verband met de vergrijzing van de bevolking en de toename van de levensverwachting.

In de uitgaven voor ziekte en geneeskundige verzorging merken we ook een lichte verhoging. Deze vertegenwoordigen 7,37 % van het bbp in 2016 tegen 7,41 % van het bbp in 2017.

Verder in de brochure, vergelijken we de gegevens 2016 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. De gegevens waren op het moment van de opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat werden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de Belgische uitgaven inzake sociale bescherming in termen van het bbp zich licht boven het EU-gemiddelde situeerden. De uitgaven betreffende de sociale bescherming van de EU28 bedroegen 28,05 % van het bbp tegen 29,22 % van het bbp van België.

Deze brochure is vooral een beknopte cijferbron over de sociale bescherming voor alle doelgroepen. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan de Belgische internationale rapporteringsverplichtingen ter zake.

ESSOBS Data