Tewerkstelling personen met handicap

15 juli 2016

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) formuleert 6 concrete aanbevelingen, zoals administratieve vereenvoudiging, het opstellen van een actieplan en het verder zetten van de bewustmakingsacties. 

Sinds 2009 ziet de Commissie toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.
In haar evaluatieverslag voor het jaar 2015 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens die werden ingezameld bij federale organisaties met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap.

De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij de federale overheid bedraagt 1,32% voor 2015. Enkele hypotheses voor de dalende tewerkstelling zijn: 

  • de pensionering van medewerkers met een handicap
  • de vermindering van het aantal aanwervingen
  • de vermindering van het totaal aantal federale ambtenaren.

Het evaluatieverslag 2015 van de BCAPH is enkel beschikbaar in elektronische versie.