Verdrag over sociale zekerheid tussen België en Argentinië

19 november 2015

Op 1 januari 2016 zal het bilateraal verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Argentinië in werking treden.

De overeenkomst heeft volgende doelstellingen:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Argentijnse verzekerden die tijdelijk een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Argentinië; 
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in Argentinië en België verworven werden;
  • de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen en werken met de eigen onderdanen.

Deze overeenkomst heeft twee belangrijke gevolgen voor de sociaal verzekerden:

  • de Belgische werknemers of zelfstandigen die in Argentinië sociale bijdragen betaald hebben of zullen betalen behouden hun verworven rechten op het vlak van ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsprestaties. Dit betekent dat personen die in Argentinië socialezekerheidsbijdragen betaald hebben, en nadien dit land verlaten en in België gaan wonen, op het moment dat zij de pensioenleeftijd bereiken, hun Argentijns ouderdoms – of overlevingspensioen uitbetaald krijgen. Wie arbeidsongeschikt wordt, geniet van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Argentinië, ook indien zij naar België verhuisd zijn. Het spreekt vanzelf dat dit verdrag hetzelfde garandeert voor de Argentijnse werknemers of zelfstandigen die in België bijdragen betaald hebben;
  • de Belgische werknemers die tijdelijk naar Argentinië gestuurd zijn in het kader van een detachering, of de Belgische zelfstandigen die tijdelijk in Argentinië hun beroepsactiviteit uitoefenen, zullen geen sociale bijdragen moeten betalen in Argentinië. Zij betalen uitsluitend in België bijdragen en zijn bijgevolg tijdens hun verblijf in Argentinië uitsluitend onderworpen aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Dit geldt uiteraard ook voor Argentijnse werknemers die tijdelijk naar België worden gestuurd of voor de Argentijnse zelfstandigen die tijdelijk in België werken.

Tekst van het verdrag (.pdf)