Verslag van het Monitoringcomité van 13 juli 2023

17 juli 2023

Het Monitoringcomité is door de regering belast met het opstellen van een verslag over de begrotingssituatie ter voorbereiding van elke begrotingscyclus. Dit verslag dient dan ook als basis voor de besprekingen tijdens het begrotingsconclaaf.

In principe publiceert het Monitoringcomité drie rapporten per jaar: in maart voor de begrotingscontrole van het jaar N, in juli voor de voorafbeelding van de begroting van het jaar N+1 en in september voor de initiële begroting van het jaar N+1.

Onze FOD neemt als lid van het Monitoringcomité deel aan het opstellen van de verslagen van het Monitoringcomité.

Voor het opstellen van zijn verslag maakt het Monitoringcomité gebruik van gegevens en ramingen van verschillende instanties, waaronder in het bijzonder de informatie die de FOD BOSA verstrekt na de bilaterale vergaderingen, maar ook de verschillende ramingen die de FOD Financiën, de RSZ, het RSVZ, de FOD Sociale Zekerheid, het Federaal Agentschap van de Schuld, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en het Planbureau meedelen.

Het Monitoringcomité is samengesteld uit de volgende leden:

  • de voorzitter van de FOD BOSA of zijn vertegenwoordiger,
  • de voorzitter van de FOD Financiën of zijn vertegenwoordiger
  • de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid of zijn vertegenwoordiger
  • de administrateur-generaal van de RSZ of zijn vertegenwoordiger,
  • de administrateur-generaal van het RIZIV of zijn vertegenwoordiger,
  • de administrateur-generaal van het RSVZ of zijn vertegenwoordiger,
  • het hoofd van de Inspectie van Financiën.

Het volledige rapport van het Monitoringcomité: Budgettaire toestand België: actualisatie 2023, raming 2024-2028 | BOSA (belgium.be)