Wie is Peter Samyn, nieuwe voorzitter directiecomité FOD Sociale Zekerheid ?

Persbericht
29 januari 2021

Peter Samyn (57 jaar) werd vrijdag 29 januari 2021 door de ministerraad benoemd als voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, een functie die hij sinds 2 jaar als waarnemend voorzitter bekleedt. Zijn ambitie is om, samen met de bevoegde ministers, de sociale zekerheid een nieuw elan te geven en weerbaar te maken voor de vele uitdagingen waarvoor ze staat. Samenwerking, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een duurzame en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan daarbij voorop.

Peter Samyn behaalde een master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent in 1986 en heroriënteerde zich nadien in de richting Human Resources Management en Overheidsmanagement aan het IPSOC Kortrijk (1990) en de Universiteit Antwerpen (1994).

Hij deed eerst enkele jaren ervaring op in de privésector als consultant in personeelsmanagement en startte in 1991 een lange en gevarieerde loopbaan bij de overheid, bij het toenmalige Vast Wervingssecretariaat (VWS, nu Selor).

Bijdragen aan een kwaliteitsvolle publieke dienstverlening en aan een vernieuwende organisatiecultuur in de overheid, lopen als een rode draad in zijn loopbaan. Hij stond mee aan de wieg van het competentiedenken bij de selectieprocedures in het VWS in de vroege jaren 90, droeg nadien samen met Frank Van Sevencoten bij tot de invoering van een modern HRM-beleid in de Vlaamse Milieumaatschappij en maakte deel uit van het Copernicus-team van minister Luc Van den Bossche, dat de Federale Overheid de nieuwe eeuw inloodste. Hij gaf verder als directeur HRM topmanagement binnen de FOD P&O mee vorm aan het mandaatsysteem binnen de Federale Overheid en werd in 2004 directeur Personeel en Organisatie van de FOD Volksgezondheid, waar hij in 2009 verkozen werd tot ‘HRM Manager van het Jaar’ omwille van zijn vernieuwende aanpak.

In 2016 leidde hij op vraag van minister De Block en in nauwe samenwerking met de toenmalige kabinetschef Pedro Facon, het redesign-traject ‘Gezondheidszorg’ dat leidde tot de netwerkorganisatie RIZIV – FOD Gezondheid – FAGG en tot de creatie van Sciensano. In 2018 maakte hij de overstap naar de FOD Sociale Zekerheid, waar hij directeur-generaal Beleidsondersteuning en Coördinatie werd. Een jaar later volgde hij als waarnemend voorzitter van het directiecomité Frank Van Massenhove op.

Als voorzitter van het directiecomité staat Peter Samyn voor de uitdaging om de FOD Sociale Zekerheid een nieuw elan te geven en om, samen met de beleidscellen van minister Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken), minister Karine Lalieux (Pensioenen, Personen met een Handicap) en minister David Clarinval (Zelfstandigen), de FOD Sociale Zekerheid als netwerkorganisatie een unieke plaats te geven in het complexe administratief landschap van sociale zekerheid en sociale bescherming.

Concreet betekent het o.a. de sociale bescherming wendbaar maken zodat ze een antwoord kan bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen, de sociale impact van de beleidsmaatregelen monitoren, maar ook op het vlak van duurzaamheid (maatschappelijk draagvlak, financiële houdbaarheid), en een degelijke en professionele ondersteuning bieden aan de politiek verantwoordelijken en de sociale partners

Peter Samyn wil door samenwerking tussen de partners, door overleg en het streven naar consensus, en door het efficiënt inzetten van de publieke middelen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar burgers recht op hebben, bereiken. Hij is er van overtuigd dat een overheidsorganisatie een modelfunctie heeft als het op duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid aankomt.