Onderzoeksagenda

Hoewel de FOD Sociale Zekerheid over een uitgebreide kennis “in huis” beschikt, blijft het vaak aangewezen om bijkomende expertise te verwerven van binnen- en buitenlandse academische deskundigen. Het uitbesteden en begeleiden van ondersteunend onderzoek door derden, is dan ook een belangrijke activiteit van de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie.

Daarvoor wordt een thematisch meerjarenplan uitgewerkt dat de basis vormt voor een driejarenplan tot 2018. Die “onderzoeksagenda” biedt een kader voor het gefinancierde onderzoek op middellange termijn. Een betere planning laat immers toe de beschikbare middelen efficiënter te besteden en bevordert de opbouw van relevante expertise. Het is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor de coördinatie van de financiering.

Zo werd de voorbije jaren werd sterk geïnvesteerd in het ontsluiten van de administratieve gegevens voor beleidsvoorbereidend onderzoek. Dit was specifiek het geval voor de pensioengegevens. Verder werd de werking van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 ondersteund.

In het recente verleden werd oproepen gelanceerd  voor:

  • de analyse van de sociale situatie en haar evolutie in het kader van de sociale doelstellingen en prioriteiten van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport;
  • de meting en modellering van de controleresultaten van de sociale Inspectie;
  • de harmonisering van de voorwaarden voor het “Gewaarborgd Minimumpensioen (GMP)” in de 3  pensioenstelsels;
  • de invoering van het begrip “wettelijk samenwonen” in de reglementering van de overlevingspensioenen en bij uitbreiding in de reglementering voor de 3 pensioenstelsels;
  • het in kaart brengen van de reglementering rond de bijzondere statuten en het formuleren van voorstellen om deze reglementering te vereenvoudigen;
  • het toegankelijk maken van administratieve databanken voor beleidsondersteunend onderzoek.

De resultaten van dergelijke onderzoeksprojecten worden gebruikt om relevante actoren op een adequate wijze te informeren. Om de resultaten van de onderzoeksprojecten te valoriseren voor de voogdijministers, de partners en de publieke opinie, organiseert het domein Beleidsondersteunend Onderzoek daarom regelmatig workshops, seminaries en studiedagen.

PowerPointpresentaties en tekstbijdragen van deze seminaries en studiedagen worden gedeeld op de website van de FOD. Bijdragen aan conferenties en de resultaten van (door de FOD gefinancierde) onderzoeksprojecten worden doorgaans ook als artikel gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Dat wordt door de FOD Sociale Zekerheid uitgegeven, maar door een onafhankelijke redactieraad beheerd. Uitzonderlijk worden onderzoeksrapporten ook in boekvorm gepubliceerd.