Ontvangsten en uitgaven van de sociale bescherming in België

Onze FOD verzamelt heel wat gegevens over de financiële situatie van de sociale bescherming en stelt die ter beschikking van beleidsmakers en onderzoekers.

In het kader van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen, controleren wij de gegevens over de begrotingen en rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid, en leggen we ze ter goedkeuring voor aan de toezichthoudende ministers.  

Wij maken ook geconsolideerde economische rekeningen van de sociale zekerheid op. Die dienen als input voor de nationale rekeningen van België en voor de statistieken van verschillende internationale instellingen (Eurostat, OESO en de Internationale Arbeidsorganisatie). Op dit moment bestaan de rekeningen uit voorlopige gegevens die in een gecondenseerde vorm worden samengevoegd.

Om de financiële gegevens die wij verzamelen toegankelijk te maken voor onderzoekers, publiceren wij jaarlijks het “Vademecum”. Het geeft de evolutie weer van de statistische en financiële gegevens van de sociale bescherming over een periode van 6 jaar. De regelingen voor de werknemers en de zelfstandigen vormen het belangrijkste deel van het Vademecum. De sociale bescherming voor de overheidssector, de overzeese sociale zekerheid en de sociale bijstand (onder andere de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap) komen er eveneens in aan bod.

Enkele belangrijke cijfers voor 2013 (bron: Vademecum 2015):

  • Uitgaven voor de prestaties in het werknemersstelsel (alle bedragen in 1.000 euro):
1. uitkeringen (ziekte)  6.237.176
2. pensioenen 21.689.303
3. gezinsbijslagen 4.685.653
4. arbeidsongevallen 207.487
5. beroepsziekten 269.416
6. werkloosheid 9.957.066
7. mijnwerkers (invaliditeitspensioenen) 1.857
8. stelsel van de zeelieden 9.135
Totaal (werknemersstelsel) 43.057.093
  • Uitgaven voor de prestaties in het zelfstandigenstelsel (alle bedragen in 1.000 euro):
1. uitkeringen (ziekte) 380.505
2. pensioenen 3.214.070
3. gezinsbijslagen 447.125
4. faillissementsverzekering 6.877
Totaal (stelsel van de zelfstandigen) 4.048.577
  • Uitgaven voor de geneeskundige verzorging (alle bedragen in 1.000 euro):
Totaal uitgaven geneeskundige verzorging (RIZIV) 25.679.041 
  • Uitgaven voor de prestaties in het stelsel van de sociale bijstand (alle bedragen in 1.000 euro):
1. dienstverlening OCMWS (leefloon,…) 1.237.057
2. inkomensgarantie voor ouderen 490.287
3. tegemoetkoming aan personen met een handicap 1.885.431
Totaal (sociale bijstand) 3.612.775
Publicaties

Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België

Contact

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 135
Brussel 1000
E-mail
[javascript protected email address]