OSIRIS: strijd tegen sociale dumping

Het OSIRIS-project is een instrument in de strijd tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude via zijn informaticaplatform voor internationale samenwerking. Het project draagt voornamelijk bij aan een beter beheer van de Europese bemiddelingsmechanismen inzake detachering van werknemers.

Context

Door de principes van het vrij verkeer binnen de Europese Unie kunnen buitenlandse ondernemingen vrij diensten leveren in België en een beroep doen op mobiele arbeidskrachten, die onderworpen blijven aan de socialezekerheidsregeling van hun land van herkomst. Dat zijn “gedetacheerde” werknemers. 

Sinds enkele jaren stellen we vast dat wordt afgeweken van deze principes. Sommige actoren gaan een beroep doen op schijnzelfstandigen, zoeken naar sociale aansluiting bij “low cost”-stelsels, postbusondernemingen… Deze praktijken kunnen een verzwakking van de sociale bescherming van de betrokken werknemers veroorzaken. Deze vormen van sociale dumping brengen bovendien ernstige schade toe aan onze bedrijven. Bepaalde activiteitensectoren in België (transport, bouw, onderhoud, …) worden agressief beconcurreerd door bedrijven die gevestigd zijn in landen met lagere loonkosten. De beperkte controle, de zwakke bescherming en de lagere sociale inhoudingen zijn een abnormaal “voordeel”.

De federale regering voert de strijd tegen deze verschijnselen als een prioriteit. In de algemene beleidsnota “sociale fraude” werd een aantal acties gelanceerd. Zo is het OSIRIS-project in januari 2015 ontstaan bij de Directie-generaal “Beleidsondersteuning en -coördinatie” (DG BESOC) van de FOD Sociale Zekerheid.

Doelstellingen van het project

Het project versterkt de algemene, door de regering vastgelegde strategie door de expertise van de DG BESOC ten dienste van de partners (beleidscellen, inspectiediensten) te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de openbare instellingen van sociale zekerheid. Concreet zijn er 2 hoofddoelstellingen:

  1. De bemiddelingsprocedures verbeteren om informatie van buitenlandse instellingen te krijgen over dossiers die door de Belgische sociale-inspectiediensten worden behandeld.
  2. Een verbetering van de toepassing én een herziening van de geldende regels voorstellen,  zoals: de bemiddelingsprocedure versnellen, een vorm van arbitrage toestaan,  oplossingen via EESSI (het systeem voor het uitwisselen van elektronische gegevens in Europa… )

Strategisch heeft de kordate houding van België in het beheer van de bemiddelingsdossiers zeker onze plaats op het Europees toneel verstevigd. België is de eerste lidstaat van de EU die een bemiddelingsprocedure met succes heeft voltooid. Dat is alvast een goede zaak, maar er is nog veel werk om sociale dumping volledig uit te roeien. De resultaten van het OSIRIS-project zullen gepubliceerd worden bij het afsluiten van het project in december 2018.