Projecten

  • In maart 2010 heeft de Europese Commissie de lidstaten gevraagd de nationale contactpunten te benoemen om de informatie-uitwisseling in de strijd tegen sociale fraude te vereenvoudigen. Met een enkel contactpunt per land zou iedere lidstaat de buitenlandse bevoegde overheden fraude of het risico op fraude gemakkelijk moeten kunnen melden.

  • Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken bestaat de grootste wijziging erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar. Voorheen werden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren.

Pages