Projecten

  • Het ICENUW-project (Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work) beoogt een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten in de strijd tegen zwartwerk en steunt op de resultaten van een analyse uitgevoerd in 2006 binnen het ENUW (European Network on Undeclared Work). 

  • In maart 2010 heeft de Europese Commissie de lidstaten gevraagd de nationale contactpunten te benoemen om de informatie-uitwisseling in de strijd tegen sociale fraude te vereenvoudigen. Met een enkel contactpunt per land zou iedere lidstaat de buitenlandse bevoegde overheden fraude of het risico op fraude gemakkelijk moeten kunnen melden.

Pages