BELINCOSOC

BELINCOSOC verenigt alle actoren van de Belgische sociale zekerheid en is de structuur die de internationale samenwerking in dat domein bevordert (zowel op Europees als op mondiaal niveau). 

BELINCOSOC is in de eerste plaats een efficiënte tool voor het opzetten van grootscheepse internationale acties en voor het helpen van de landen die hun socialebeschermingssysteem wensen te organiseren, uit te bouwen of te verbeteren.

BELINCOSOC verzekert daarnaast, als unieke gesprekspartner, namens zijn leden de relaties met de internationale organisaties die actief zijn op het vlak van sociale bescherming en welzijnsvraagstukken.

Tot slot wil BELINCOSOC het delen van kennis en ervaring aanmoedigen en aldus optreden als studiecentrum dat wordt erkend door de voornoemde internationale instellingen.

Download: