Eindrapport BELMOD - Non-take-up van sociale bijstand in België: beleidsvoorstellen

Het BELMOD-project is in 2019 opgestart, met financiering uit het Easi-programma van de Europese Commissie, en gecoördineerd door de FOD Sociale Zekerheid. Formele partners waren de Universiteit Antwerpen en de University of Essex, maar er werd samengewerkt met tal van instellingen: de KULeuven, het Federaal Planbureau (FPB), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Pensioendienst (SFPD), het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (het Steunpunt) en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN).